ANSTÄLLNING & LÖN

ANSTÄLLNING & LÖN

KOLLEKTIVAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSFORM

KOLLEKTIVAVTAL & ANSTÄLLNINGS-FORM

Public People är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen. Din anställning knyts därmed till detta kollektivavtal.

I Tjänstemannaavtalet finns tre olika typer av anställning:

 • Stationära tjänstemän = Anställda som arbetar i Public Peoples egen administration
 • Entreprenad tjänstemän = De anställda som har fast arbetsplats ute på entreprenad för en och samma kund.
 • Ambulerande tjänstemän = De som är anställda för att utföra arbete i olika kundföretag och vars arbetstid och arbetsuppgifter kan variera. De allra flesta av Public Peoples medarbetare går under anställningen Ambulerande tjänsteman.


Hos Public People finns ett flertal anställningsformer för att passa både vår typ av verksamhet, olika typer av uppdrag och individuella önskemål från våra medarbetare:

 • Tillsvidareanställning
 • Provanställning
 • Tidsbegränsad anställning/ Visstidsanställning vid behov av extra arbetskraft
 • Tidsbegränsad anställning vid uppnådd pensionsålder enligt ITP-planen
 • Vikariat


Din anställningsform framgår av anställningsavtalet.

ARBETSSKYLDIGHET OCH ARBETSTID

ARBETS-SKYLDIGHET OCH ARBETSTID

Din anställning som ambulerande tjänsteman innebär att du har arbetsskyldighet för alla de arbetsuppgifter som omfattas av ditt anställningsavtal. Det innebär att du genom Public People och utifrån din kompetens kan få möjlighet att arbeta inom ett brett område. Ditt tjänstgöringsområde utgörs av en radie om cirka 2 timmar från det ”Public People-område” du är anställd vid. (Observera att det kan finnas undantag från detta i vissa anställningsavtal). Under all tid som du är utbokad på uppdrag tillämpas de på den aktuella arbetsplatsen gällande arbetstidsbestämmelserna.

TJÄNSTLEDIGHETSAVDRAG VID AVBöJT ARBETE

Du som ambulerande tjänsteman har enligt kollektivavtalet möjlighet att tacka nej till erbjudet uppdrag och om du skulle välja att avböja ett erbjudet uppdrag kommer ett tjänstledighetsavdrag enligt gällande kollektivavtal att göras. Har du valt att tacka nej till ett uppdrag, får du alltså ingen lön. Tjänstledighetsavdrag görs fram till dess att nytt uppdrag kan erhållas.

ARBETSTID

Den ordinarie arbetstiden förläggs enligt respektive kunduppdrag.

ÖVERTIDSKOMPENSATION

För ambulerande tjänstemän gäller reglerna på kundföretaget för vilka tidpunkter övertidsersättning utgår. Saknas överenskomna regler om när övertid utgår hos kundföretaget gäller tjänstemannaavtalets regler. Övertid ska enligt kollektivavtalet alltid vara beordrad eller i efterhand godkänd av ansvarig hos kunden samt konsultchef.

FÖRSKJUTEN ARBETSTID

Om ditt uppdrag vid något tillfälle kräver att du arbetar helg eller kvällstid kan det bli aktuellt med ersättning för förskjuten arbetstid (OB). Ersättning utgår för den del av tjänstemannens ordinarie arbetstid som är förlagd enligt de dagar och tider som står i 5.2 i tjänstemannaavtalet. Du kan inte få ersättning för förskjuten arbetstid och övertidskompensation samtidigt. För att få information om vilka nivåer som gäller avseende övertidsersättning och OB kan du kontakta HR-chef.

LÖN

Som anställd erhåller du lön enligt överenskommelse mellan dig och Public People. Lönesättningen är individuell, följer gällande kollektivavtal och baseras på varje medarbetares uppdrag, utbildning, erfarenhet, kunskap, prestation och arbetsresultat.

När du är anställd på Public People så får du så kallad rak månadslön. Detta innebär att du under uppdrag erhåller samma månadslön oavsett hur många arbetsdagar månaden innehåller. Utöver månadslönen tillämpas det enligt kollektivavtalet allmänna anställningsvillkor och tillägg, såsom förskjuten arbetstid och övertid etc. Lönerevision sker i enlighet med de centrala parternas avtal om löner.

LÖNEUTBETALNING

Lön utbetalas den 25:e i månaden. Om den 25:e inträffar en lördag eller söndag betalas lön ut vardagen före. Huvudregeln är att lönen är eftersläpande. Detta innebär att den lön som tjänats in i januari betalas ut i februari o.s.v.

DIGITALA LÖNESPECIFIKATIONER

Att värna om miljön är viktigt för oss och därav skickas lönespecifikationer ut digitalt via vår samarbetspartner
PE Accounting. I PE får du varje månad en digital lönespecifikation och varje lönespecifikation arkiveras för att du enkelt ska ha tillgång till den även i framtiden. Du får i samband med att din anställning inleds inloggningsuppgifter till PE Accountings app.

FÖR ATT DU SKA FÅ RÄTT LÖN ÄR DET VIKTIGT ATT:
 • Du har registrerat ditt bankkontonummer inklusive clearingnummer i samband med upprättande av anställningsavtalet. (Glöm inte att meddela nytt kontonummer vid eventuell ändring!)
 • Meddela HR-chef eventuell jämkningsuppgift
 • Meddela HR-chef vid eventuellt adress- och/eller namnbyte.

UTVECKLINGSSAMTAL

UTVECKLINGS-SAMTAL

En gång per år genomförs utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. Ett utvecklingssamtal är framåtsyftande och ska bidra till att utveckla verksamheten, medarbetaren och arbetsplatsen. Arbetsuppgifter och kompetensutveckling följs upp och planeras långsiktigt och dialog förs om såväl individuella mål som verksamhetens mål.

Här diskuteras också den fysiska samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågor som rör den fysiska arbetsmiljön kan t ex vara hur du upplever det rent praktiskt att byta arbetsplats ofta, vilka krav du kan ställa på tekniska hjälpmedel mm. Vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön diskuteras trivsel och relation till kunder och kollegor, liksom relationen mellan ansvarig chef och medarbetare. Det är bådas ansvar att föra fram sina synpunkter på ett konstruktivt sätt. Utvecklingssamtalet är dessutom ett viktigt led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi kommer även att genomföra en medarbetarundersökning varje år, för att kartlägga och förbättra din arbetsmiljö. Utvecklingssamtal genomförs med tillsvidareanställda medarbetare samt med medarbetare med längre tidsbegränsade anställningar än ett år.

KOMPETENSUTVECKLING

Konkurrensförmågan hos företagen inom tjänstesektorn är allt mer beroende av kvalificerade medarbetare. För att möta de ökade kraven behöver medarbetarna ha rätt kompetens och sträva efter att utvecklas i sitt arbete.

Samtidigt behöver medarbetarnas befintliga kunskaper tas tillvara och det behöver skapas möjligheter för utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kompetensutveckling.

LÖNESAMTAL

Inför varje lönerevision ska chef och medarbetare ha ett lönesamtal. Samtalet ska vara en återkoppling på prestation, resultat och utveckling kopplat till uppdrag och mål.

I samtalet är det viktigt att både chef och medarbetare ger sin bild på prestation, resultat och möjliga utvecklingsområden. Efter samtalet ska medarbetaren vara medveten om hur han eller hon kan påverka sin framtida löneutveckling utifrån eventuella lönekriterier och mål. Lönesamtal genomförs med tillsvidareanställda medarbetare som är berörda av årets lönerevision.

TYSTNADSPLIKT

I samband med din anställning på Public People undertecknar du en tystnadsplikt. Du har genom tystnadsplikten förbundit dig att inte till någon utomstående person yppa information eller uppgifter som rör kundföretagets affärshemligheter. Du har även förbundit dig att inte dra obehörig nytta av information som kommer till din kännedom genom det arbete du utför på kundföretaget.

KONKURRENSKLAUSUL

KONKURRENS-KLAUSUL

Detta innebär att du under pågående provanställning eller tillsvidareanställning hos Public People inte får åtaga dig uppdrag eller arbetsuppgifter som står i direkt konkurrens till vår verksamhet. Efter att du avslutat ett uppdrag i Public Peoples namn kan det blir aktuellt att du under en period av sex månader inte får ta anställning hos företag som bedriver verksamhet i konkurrens med arbetsgivaren, eller på annat sätt direkt eller indirekt bedriva eller medverka i verksamhet som konkurrerar med verksamheten i Public People. En bedömning kommer alltid att göras i samband med avslut av anställning där arbetsgivaren avgör om konkurrensklausulen ska aktiveras.

VANDELSPRÖVNING

VANDELS-PRÖVNING

För vissa uppdrag krävs s.k. vandelsprövning vilket innebär utdrag ur polisens belastningsregister. I och med att du anställs hos Public People så godkänner du att när så krävs visa upp detta utdrag.

PERSONUPPGIFTSHANTERING (GDPR)

GDPR är en EU-förordning, som handlar om hanteringen av personuppgifter. Företag som behandlar information om identifierbara fysiska personer inom EU måste följa GDPR.

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till vederbörande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, e-post, telefonnummer och fotografier på personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar exempelvis om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Public People samlar in viss information om dig inom ramen för de tjänster som vi erbjuder, det vill säga konsulttjänster och rekryteringar. Dessa personuppgifter är nödvändiga för oss att behandla för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig enligt användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationssamlingen. Ibland kan vi behöva behålla vissa uppgifter för att exempelvis kunna förhålla oss till lagkrav och regler inom arbetsrätt och bokföring.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med externa parter såsom myndigheter eller leverantörer till Public People. När vi delar personuppgifter med t ex leverantörer, blir externa parter personuppgiftsbiträden till Public People. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.
Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.

SEMESTER OCH ÖVRIG LEDIGHET

För all ledighet (utom sjukfrånvaro) gäller att denna måste ansökas skriftligen, i god tid innan ledigheten. Ledigheten ska ansökas i PE Accounting och beviljas av din konsultchef. När det exempelvis gäller semester behöver du även ha en kommunikation med ansvarig hos kunden för att diskutera om ledigheten fungerar utifrån uppdrag och verksamhet.

SEMESTER

Du skall i god tid meddela din konsultchef när du önskar vara ledig. Då kan vi planera dina uppdragsperioder därefter.
I den händelse du behöver vara ledig någon enstaka dag under pågående uppdrag ska du först kommunicera med ansvarig på konsultföretaget och sedan komma överens med din konsultchef. 

Din semester måste du ansöka om skriftligen genom att registrera ansökan i PE, som sedan beviljas eller avslås av konsultchef.

INTJÄNANDEÅR OCH SEMESTERÅR

Semesterrätten utgör 25 semesterdagar per semesterår enligt Semesterlagen. Hur många dagar av dessa som är betald respektive obetald semester avgörs av hur stor del av intjänandeåret du varit anställd. Intjänandeåret räknas fr o m den
1 april t o m den 31 mars året därpå. Semesteråret (uttagsåret) är den därpå följande 12-månadersperioden.

Under löpande semesterår tas intjänade dagar ut i semesterdagar och således betalas dagarna ej ut i lön. Om du vid semesterårets slut (per 31 mars) har kvarvarande semester outtagen har du rätt att spara 5 dagar till nästa år, även dessa tas endast ut i semesterdagar. Kvarvarande semester utöver de 5 som är tillåtna att spara betalas vid semesterårets slut ut i pengar. Likaså, kvarvarande och sparad semester som ej tagits ut vid anställningens upphörande utges i betalning i samband med slutlön.

Exempel: En person börjar sin anställning den 1/7 2021. Intjänandeperioden löper från den 1/7 2021 t o m den 31/3 2022. Intjänandeårets semester har personen rätt att ta ut från och med den 1/4 2022.

Enligt Semesterlagen kan semester endast tas ut i hela semesterdagar. Om du skulle ha oturen att bli sjuk under din semester, så har du enligt semesterlagen rätt att avbryta din semester, för att i stället ta ut den vid ett senare tillfälle. Meddela din konsultchef omgående om detta skulle vara aktuellt.

FÖRSKOTTSSEMESTER

Public People godkänner att du tar ut så kallad förskottssemester. För tidsbegränsade anställningar så har du rätt att ta ut lika många semesterdagar i förskott som du avser att tjäna in under den aktuella anställningsperioden. Det innebär att du ”lånar” semesterdagar av dig själv, som egentligen inte går att ta ut förrän semesteråret börjar den 1 april. I stället för att dessa semesterdagar betalas ut i pengar i samband med att din tidsbegränsade anställning avslutas, så finns alltså möjligheten att vara ledig under pågående anställning.

För en tillsvidareanställd medarbetare så behöver en dialog ske med berörd konsultchef. Antalet förskottsdagar som beviljas beror både på hur länge du ha varit anställd hos oss samt när på året vi befinner oss. Förskottssemesterdagar som tas ut innan semesteråret, kommer inte att påverka antalet dagar för kommande semesterår, men om du avslutar din anställning på egen begäran, inom 5 år från det att du tog ut förskottssemester, så blir du återbetalningsskyldig av dessa dagar i samband med att din anställning avslutas. Efter fem år efterskänks uttagna förskottssemesterdagar till dig.

PERMISSION

Permission innebär kort ledighet med bibehållen lön och beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan dock permission beviljas även för en eller flera dagar t ex vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom tjänstemannens familj eller nära anhörigs dödsfall. Som nära anhörig räknas make/maka, registrerade partnerskap, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

För påsk-, midsommar- och julafton, som inte är sedvanliga fridagar beviljas permission om det kan ske utan olägenhet för verksamheten hos kunden.

År då Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller medarbetaren i stället annan ledig dag utan löneavdrag. Ledigheten proportioneras för deltidsanställda. Ledighet som ej uttagits under året förfaller. För rätt till permission för nationaldagen ska medarbetaren vara anställd och i tjänst den 6 juni.

Permission kan dessutom utges vid läkar- eller tandläkarbesök. Högst två besök per år och totalt högst fyra timmar per kalenderår till anställd som har minst sex månaders anställningstid. Om särskilda skäl föreligger ska på begäran läkar-/tandläkarbesöket styrkas.

TJÄNSTLEDIGHET FÖR STUDIER

Som anställd har du enligt Lagen om arbetstagares rättighet till utbildning, rätt till tjänstledighet för utbildning utan lön, om du när utbildningen börjar har varit anställd på Public People de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Rätten till ledighet omfattar all utbildning med undantag från renodlade ”fritidskurser”. Rätten till ledighet omfattar även utbildning utomlands. Public People har dock enligt lagen rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. Prata med din konsultchef så snart du har planer att studera, även om du inte fått besked om du blir antagen eller inte. Det underlättar planeringen framöver. När du blivit antagen görs ansökan i PE efter en kommunikation med din konsultchef.

FÖRÄLDRALEDIGHET

Om du skall vara föräldraledig, med eller utan föräldrapenning, skall du enligt Föräldraledighetslagen anmäla detta skriftligen till din konsultchef, minst 2 månader före ledighetens början. Anmälan skall innehålla uppgift om hur länge du planerar vara ledig och i vilken omfattning.

FÖRÄLDRALÖN

Public People betalar enligt kollektivavtalet ut så kallad föräldralön. Det innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen. Avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande 90 % av din lön, om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

Den medarbetare som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med barns födelse eller adoption, har enligt kollektivavtalet rätt till föräldralön från arbetsgivaren om:

 • tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd, och
 • tjänstemannens anställning fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten.

SEMESTERLÖNEGRUNDANDE FÖRÄLDRALEDIGHET

Av de dagar du är föräldraledig och får havandeskapspenning eller föräldrapenning är 120 dagar semesterlönegrundande. Det betyder att du tjänar in semester som om du hade arbetat i 120 dagar. Om du är ensamstående gäller i stället 180 dagar.

Avsikten är att dessa intjänade dagar ska ge dig en grund för betald semester när du återgår i tjänst. Resterande semesterdagar har du fortfarande rätt att ta ut, men dessa blir då obetalda.

Mer information om föräldrapenning får du från Försäkringskassan: www.fk.se.

VÅRD AV BARN

Om du är hemma från arbetet på grund av tillfällig vård av barn skall du rapportera frånvaron i PE Accounting och meddela Public People enligt samma rutin som vid sjukfrånvaro. Kom ihåg att också anmäla tillfällig vård av barn på www.forsakringskassan.se.

SJUKDOM

Vi vill att våra anställda ska må bra och arbetar därav aktivt med att alla medarbetare ska ha en hög närvarograd och en låg sjukfrånvarograd. Där närvarotalen är låga undersöker vi orsakerna i syfte att sätta in de åtgärder som krävs för att höja närvarograden.

SJUKFRÅNVARO

Om du blir sjuk skall du sjukanmäla dig till ansvarig hos kunden samt meddela din konsultchef. Din konsultchef kommer att hålla kontakt med dig under sjukperioden. Återkom till din konsultchef så snart du kan om du har förhinder att svara.
Du behöver även rapportera dina sjukdagar i PE Accounting. Detta gör du under projektredovisning, men istället för att ”Rapportera tid”, väljer du ”Rapportera frånvaro” och anger aktiviteten ”Sjuk”. Du anger också hur många timmar du skulle ha arbetat respektive sjukdag. När du är frisk meddelar du din konsultchef.

SJUKLÖN

För att erhålla sjuklön i enlighet med gällande sjuklönesystem gäller följande:

 • Sjukanmälan ska ske så snart som möjligt. Meddela även ansvarig arbetsledare på den arbetsplats du är placerad på. Anmälningsdagen räknas som första sjukdag. Utebliven sjukanmälan från första sjukdagen innebär att du inte får någon ersättning.
 • Rapportera sjukdag/dagarna i PE Accountings app.
 • Från och med 8:e kalenderdagen i sjukperioden krävs läkarintyg. En kopia av sjukintyget skickas till din konsultchef. Behåll originalet själv.
 • Är du sjuk mer än 14 dagar ska du omgående meddela din konsultchef detta. Han/hon meddelar i sin tur Försäkringskassan. Läkarintyget, i original, skickar du till Försäkringskassan. En kopia skickas till din konsultchef.

  Sjuklönelagen är tillämplig för de första 14 kalenderdagarna. Public People betalar då kollektivavtalad sjuklön
  .

 

DAG I SJUKSKRIVNINGENAVDRAG ELLER ERSÄTTNING
Dag 1:Karensavdrag dvs. det betalas ingen sjuklön. Beräknas som 20 % av veckans arbetstid/lön.
Dag 2-14:80 procent av lönen, som sjuklön.
Fr.o.m. dag 15:        Sjukpenning utbetalas från Försäkringskassan
Dag 15-90:Ersättningen från Försäkringskassan baseras på 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) samt sjuklön. För lönedelar t o m 7,5 basbelopp är sjuklönen 10 % av lönen och för lönedelar därutöver 90 %.
Dag 91-80 % av SGI samt sjukpension från ITP-planen. Blankett finns på collectum.se.

FÖRSÄKRINGAR OCH PENSION

ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGAR OCH PENSION

De försäkringar Public People har tecknat för sin personal genom kollektivavtalen är:

FLEXPENSION

Flexpension är en förmån som består av två delar. Den ena delen innebär att en kompletterande pensionspremie avsätts till Public Peoples tjänstemän i syfte att förstärka pensionen. Den andra delen innebär att flexpension möjliggör deltidspension från 62 års ålder för att få ett flexibelt slut på arbetslivet. Du tjänar in pension från att du fyllt 25 år tills att du fyller 65 år.

ARBETSSKADEFÖRSÄKRING

Om du skulle skadas i arbetet ute hos kund, eller på väg till eller från arbetet, ska du tillsammans med din konsultchef fylla i anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets gemensamma sajt, (anmalaarbetsskada.se) och i vissa fall ska arbetsskadan även anmälas till TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).

OBS! Vid skada som inträffat med motorfordon – kontakta det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Public People har en ansvarsförsäkring för eventuell skada mot uppdragsgivare. Skulle du oavsiktligt skada egendom eller person hos kundföretaget, har Public People således försäkringar för detta. Kontakta alltid din konsultchef omgående om någon olycka inträffar. 

Underteckna inte någon försäkringsutredning som kundföretaget gör på egen hand. Det är våra försäkringsmäklare som sköter all kontakt och utredning med kundföretaget.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Reser du i tjänsten omfattas du av Public Peoples Tjänstereseförsäkring. Denna täcker olycksfall, förlust av bagage mm. För mer information, kontakta din konsultchef eller HR-chef.

LIVFÖRSÄKRING

De försäkringar som Public People har tecknat genom kollektivavtalet och FORA för sin personal är TGL (tjänstegrupplivförsäkring), som utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp.

För mer information om pension och försäkringar, se www.collectum.se, eller www.avtalat.se

UPPSÄGNINGSTIDER

UPPSÄGNINGS-TIDER

ARBETSTAGARENS UPPSÄGNINGSTIDER

Om du på egen begäran vill sluta på Public People måste du ta din uppsägningstid i beaktning. Denna skiljer sig åt  beroende på vilken anställningsform du har och hur länge du varit anställd. Se nedan vilka uppsägningstider som gäller när du som arbetstagare vill säga upp din anställning:

Du är enligt lag skyldig att beakta uppsägningstiden och din uppsägning ska alltid vara skriftlig.

ARBETSGIVARENS UPPSÄGNINGSTIDER

Om Public People av någon anledning skulle behöva säga upp din anställning gäller nedanstående uppsägningstider.

Undantag; Om en medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder uppsägningstiden förlängas med sex månader.

Du är alltid varmt välkommen att höra
av dig till oss med alla typer av frågor
och funderingar, stort som smått!

Linda Lund
HR-chef
072- 890 56 90
linda.lund@publicpeople.se

Varmt välkommen att
höra av dig till oss!

Linda Lund
HR-chef
072- 890 56 90
linda.lund@publicpeople.se

Table of Contents