M I L J Ö K O N S U L T

MiljöKONSULT

En miljökonsult är professionellt specialiserad på att ge råd och stöd inom olika områden av miljöhänsyn. Den huvudsakliga uppgiften är att hjälpa företag, organisationer eller myndigheter att förstå och hantera miljöfrågor.

En miljökonsult kan arbeta för olika typer av kunder och arbetsgivare, beroende på behoven inom miljörådgivning och deras specialiseringsområde.

Många miljökonsulter är anställda av privata företag och industrier för att hjälpa dem att följa miljölagar och regelverk, genomföra miljöutredningar, utveckla och implementera hållbara metoder och hantera miljörelaterade risker.

Det finns också företag som är specialiserade på energi- och miljökonsultation och som tillhandahåller sina tjänster till olika kunder, både inom den privata och offentliga sektorn. Energi- och miljökonsulter som arbetar för dessa företag kan vara involverade i en rad olika projekt och uppdrag. Exempel är projektering och installation av ventilation, luftvärmepumpar, obligatorisk ventilationskontroll, utförande av energideklarationer, energiberäkning eller energikartläggning i stora företag som gäller byggnader. 

Inom kommuner och statliga myndigheter hittar vi miljökonsulter för att övervaka och genomföra miljöutredningar, övervaka efterlevnaden av miljölagar och utveckla miljöpolitik. Deras arbete kan omfatta projekt som syftar till att främja hållbar utveckling och miljöskydd på regional nivå.

Miljökonsulten genomför och sammanställer miljöutredningar för att bedöma och dokumentera påverkan av olika projekt eller verksamheter på miljön. 

Här gäller det att vara uppdaterad om gällande miljölagar och regelverk för att säkerställa att personal och organisationer följer alla nödvändiga riktlinjer och bestämmelser. Regler ändras snabbt tack vare det miljöfokus som finns i vårt samhälle. 

Miljöledningssystem används för att hantera och minska deras påverkan på miljön. Den erfarne konsulten bistår företag och offentliga institutioner med att utveckla och implementera ledningssystem. Det kan innebära konkreta hållbara och miljövänliga metoder och tekniker för att främja långsiktig hållbarhet inom olika områden av verksamheten.

En inriktning hos konsulter kan vara emot energi.

Miljö- och energikonsulter med den kompetensprofilen genomför utvärderingar av energiförbrukningen i byggnader och produktionsprocesser för att identifiera möjligheter till energieffektivisering och kostnadsbesparingar. Man utvecklar och föreslår konkreta åtgärder för att minska energiförbrukningen, inklusive installation av energieffektiva teknologier, förbättringar av isolering och styrningssystem. För att bedöma och övervaka ett företag eller en kommuns totala miljöpåverkan, inklusive koldioxidutsläpp, sätts mätsystem och metoder upp. Experterna ger råd eller deltar aktivt i utvecklingen av policydokument och strategier för att minska och rapportera dessa påverkansfaktorer.

En viktig uppgift är att bedöma miljöpåverkan och identifiera potentiella risker i samband med olika projekt eller verksamheter. Här assisterar konsulten företag och organisationer att uppnå och underhålla olika typer av standarder eller miljöledningssystem. Med sin expertis kan organisationer förstå och följa miljölagar och regler, implementera hållbara metoder som minimerar den negativa påverkan på miljön. Deras arbete är viktigt för att främja hållbar utveckling och skydda miljön.

VI ARBETAR FÖR MILJÖN

Det är meriterande för en miljökonsult att inneha certifieringar som visar dokumenterad kunskap inom något specifikt område eller teknik. Certifieringskurser och utbildningar ges av auktoriserade institut som exempelvis KIWA eller RISE. Med personal som är certifierad ges tyngd åt arbetsuppdragen och garantier att miljöarbetet följer bästa tillvägagångssätt. Ofta behöver man göra kostnadsanalyser för olika energi- och miljöåtgärder så att investeringar är baserade på ekonomiska och miljömässiga hänsyn.

När en uppdragsgivare söker en miljökonsult är det meriterande att visa dokumenterad kunskap inom olika miljörelaterade fält. Nedan listas några av de i Sverige viktigare certifieringarna för miljö- och energikonsulter.

Miljöbyggnad

– svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i.

BREEAM

– står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method” och är en internationell standard och certifiering för hållbart byggande och förvaltning av byggnader.

LEED

– är utvecklat i USA som ett globalt certifieringssystem, vilket syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

WELL

–  ett internationellt certifieringssystem för byggnader som fokuserar på människors hälsa och välbefinnande med olika prestandamätningar och riktlinjer kring byggnader.

Svanen

–  utvecklar kriterier ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Skärpta krav driver miljömärkningen till en hållbar produktion.

Certifierad energikartläggare

–  svensk certifiering som säkerställer kompetenskraven för att genomföra en energikartläggning.

Certifierad energiexpert (CEX)

–  svensk certifiering som säkerställer kompetenskraven för att upprätta en energideklaration för byggnader.

Livscykelanalys, LCA (Life Cycle Assessment)

– livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. 

Simuleringsprogramvara IDA ICE

– till många av de uppgifter som en miljökonsult utför behövs program och datorverktyg som exempelvis simuleringsprogramvara. En av de mest betydelsefulla programmen är IDA ICE som ger möjlighet till simulering av komfort, effekt och energi i byggnader.

VILL DU VETA MER OM EN KäRRIAR INOM OMRåDET? I behov av pålitliga konsulter?

Varmt välkommen att kontakta oss på Public People. Vi anlitar Hälso- och miljöinspektorer och brinner för offentlig sektor.