PublicPeople erbjuder erfarna, duktiga konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs.

Rollen som våra konsulter går in i, innebär ett arbete som extern expert eller rådgivare på ert företag eller organisation. Det är även vanligt med att vi jobbar på projektbasis. Det huvudsakliga ansvaret är att tillhandahålla specialiserad kunskap, insikter och lösningar för att hjälpa er att lösa specifika utmaningar eller uppnå era mål. Konsultrollen kräver en kombination av teknisk kunskap, analytiska färdigheter, kommunikationskompetens och förmåga att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och utmaningar.

ERFARNA KONSULTER

Kunsultens ansvar är att tillhandahålla specialiserad kunskap, insikter och lösningar för att hjälpa er att lösa specifika utmaningar och uppnå era mål

Rollen som våra konsulter går in i, innebär ett arbete som extern expert eller rådgivare på ert företag eller organisation. Det är även vanligt med att vi jobbar på projektbasis. Det huvudsakliga ansvaret är att tillhandahålla specialiserad kunskap, insikter och lösningar för att hjälpa er att lösa specifika utmaningar eller uppnå era mål. Konsultrollen kräver en kombination av teknisk kunskap, analytiska färdigheter, kommunikationskompetens och förmåga att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och utmaningar.

Vad är en konsult?

Så här kan översiktligt beskriva de karaktärsdrag och förmågor som kännetecknar konsultrollen hos PublicPeople:

Inlärning och anpassning

En viktig del av rollen är att snabbt lära känna kundens verksamhet, kultur och behov. Konsulten sätter sig in i givna mål och utmaningar för att sedan erbjuda lämpliga lösningar.

Kommunikation

Effektiv kommunikation är avgörande. Konsulten kommunicerar med olika intressenter, inklusive kundteam, ledning eller andra konsulter som arbetar kring uppdraget. Tydlig och öppen kommunikation är nödvändig för att förstå krav, förklara sin egen expertis och presentera rekommendationer.

Problemidentifiering och analys

Våra konsulter är ofta inblandade när det finns komplexa problem som behöver lösas. Här analyserar vi problem, bryter ner dem i mindre delar och identifierar de underliggande orsakerna.

Lösningserbjudande

Baserat på sin tidigare erfarenhet och kunskap gör konsulten analyser för att utveckla lösningar eller strategier som hjälper er att övervinna era utmaningar. Det skulle kunna inkludera att utforma nya processer, implementera tekniska lösningar, ge strategiska rekommendationer eller erbjuda andra former av expertstöd.

Projektledning

Många konsultuppdrag involverar projektarbete. Vi är delaktiga i att organisera och hantera projektaktiviteter, inklusive tidslinjer, resursallokering och uppföljning av framsteg.

Relationsskapande

Att bygga och upprätthålla positiva relationer med kunden är viktigt för att säkerställa framgångsrikt samarbete. Det handlar om att vara lyhörd för olika behov, visa professionalism och skapa förtroende.

Kontinuerlig utveckling

Kravet på hög leveranskvalitet innebär ständig inlärning och utveckling. Vi är uppdaterade i de senaste branschtrenderna, teknologier och metoder för att kunna erbjuda de bästa möjliga lösningarna till kunden.

Dokumentation och rapportering

En naturlig uppgift är att skriva rapporter, presentationsmaterial och dokumentera rekommendationer och lösningar för er. Tydlig och övertygande dokumentation är avgörande för att kommunicera dina insikter effektivt.

VAD INNEBÄR KONSULT?

Konsultrollen kräver en kombination av teknisk kunskap, analytiska färdigheter, kommunikations-kompetens och förmåga att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och utmaningar

bygg- och miljö

Kompetenta bygg- och miljökonsulter

Ibland behöver den offentliga sektorn erfarna konsulter

Externa miljökonsulter som stöttar ansvarsområden och hållbarhetsarbete inom miljökontor hos kommuner, länsstyrelser eller andra offentliga organ kan vara ett utmärkt sätt att öka kvaliteten i deras arbete.

Ärenden inom bygg- och tillsynshandläggning är centrala inom den offentliga sektorn. Utredningar ska genomföras, tillstånd ska prövas och utfärdas och frågor som rör strandskydd, bostadsanpassning och inspektioner av olika slag ska handläggas. För detta krävs adekvat bemanning, med adekvat kompetens.

LÄS MER OM PUBLICPEOPLES MILJÖKONSULTER

Kostnader för
en bra konsult - eller möjligheter

möjligheter

Våra uppdragsgivare ser positiva möjligheter i att anlita en PublicPeople-konsult för ett visst uppdrag. Kostnaderna understiger i någon form det värde som konsulten levererar vilket innebär en bra affär.

KOSTNADER

Det är svårt att sätta ett standardpris på kostnaderna för en konsult hos PublicPeople eftersom det beror på vilken typ av konsult som ska anlitas, exempelvis miljökonsult, upphandlingskonsult eller chefskonsult. Vi resonerar att konsultprissättningen ska vara en balansgång mellan att säkerställa en rättvis kompensation för nedlagd tid och expertis samtidigt som kunden erbjuds bra värde

Vad kostar en konsult?

Varje situation och uppdrag har sin unika karaktär, så det är viktigt att prissättningen anpassas baserat på de specifika omständigheterna för varje uppdrag.

Här är några faktorer och punkter som används vid framräkning av pris för våra konsulter:

Timpris eller prissättningsstruktur

Vi kan skapa avtal enligt några olika modeller. Detta kan vara en timbaserad avgift eller ett fast pris för ett specifikt projekt. Erfarenhet, branschstandarder och typen av uppdrag påverkar ersättningsnivå.

Beräknade kostnader

Vissa egna kostnader påverkar prissättning. Det kan vara faktorer som arbetsplatskostnader (t.ex. kontorshyra, utrustning, licenser), försäkringar, pension, skatter och andra administrativa kostnader.

Expertis

En person med specialiserad kunskap eller erfarenhet som är eftertraktad på marknaden har ett högre timpris än en junior konsult.

Konkurrens och marknadspriser

Vi agerar på en marknad och behöver ta hänsyn till vad konsulter med liknande expertis normalt kostar. PublicPeople har alltid en konkurrenskraftig prissättning för att gynna våra kunder.

Projektspecifika faktorer

Om uppdraget är projektbaserat behöver vi initialt analysera projektets omfattning, komplexitet, tidsramar och de specifika utmaningar som uppdraget innebär innan priset för uppdraget kan sättas.

Förhandla och anpassa

Tillsammans pratar vi ihop oss kring er budget och gör prioriteringar så att kostnaderna är fördelaktiga för er och ryms inom era ekonomiska ramar. Prissättningen blir en lösning som fungerar för bägge.

Transparens och tydlighet

I presentationen av prissättningen är vi tydliga med vad som ingår i priset och eventuella extra kostnader som kan uppstå.

Utvärdera och justera

Efter avslutat uppdrag är vi noggranna med att utvärdera projektets resultat och kostnader. Det är klokt för både beställare och konsult att använda denna information för framtida kostnadsbild och prissättning.

LIVSMEDEL

Kompetenta konsulter inom livsmedel

När den offentliga sektorn behöver konsulter för enstaka uppdrag eller på kort sikt kan det vara svårt att hitta erfaren duktig kompetens

Arbetet med livsmedelskontroll och hälsoskydd behöver ständigt skötas, exempelvis för livsmedelsinspektion, hälsoskyddsinspektion eller utredningar kopplade till hälsoskydd och livsmedelskontroll.

LÄS MER OM PUBLICPEOPLES LIVSMEDELSKONSULTER

När det gäller att planera funktionella, säkra och moderna storkök för skolor, vårdinrättningar och eller lunchrestauranger i kommunal regi är en storkökskonsult att rekommendera. De kan arbetet mellan projektering till besiktning av färdigställda storkök.

LÄS MER OM PUBLICPEOPLES STORKÖKSKONSULTER

Erfarenhet ger trygghet i anställningen

Korrekt lön för konsulter

Det är kännetecknande för vissa personer som är duktiga inom sitt kunskapsområde och i sociala arbetssituationer väljer den fria anställningsform som konsultrollen innebär.

Det är kännetecknande för vissa personer som är duktiga inom sitt kunskapsområde och i sociala arbetssituationer väljer den fria anställningsform som konsultrollen innebär. Våra konsulter har ofta lång erfarenhet i sin profession. Anställningstryggheten är viktig för PublicPeople vilket innebär att förmåner som sjukförsäkring, pensionsplaner och andra förmåner ligger på en bra nivå. Konsulternas lönerna följer marknadens avseende nivå och speglar den kompetens de besitter.

 

Många av våra kunder vittnar att PublicPeoples konsulter är riktiga stjärnor som gör stordåd för att lösa utmaningar vid såväl omorganisationer som vid uppdrag där specialistkompetens behövs. Vi tror att den omhändertagande konsultorganisation som PublicPeople bedriver gällande arbetskontrakt, villkor och löner ger positiva resultat för alla parter.  

UTBILDINGSKONSULTER

Kompetenta konsulter och bemanning inom utbildning

Skolan har stora dagliga utmaningar och en partner inom skolbemanning kan vara tryggt.

Det kan röra som om att hyra in en konsult till rollen som rektor under tiden en mer långsiktig rekrytering pågår. En annan kompetens som ofta behövs inom skolvärlden är specialpedagoger.

LÄS MER OM HUR PUBLICPEOPLES KONSULTER INOM UTBILDNING KAN GÅ IN OCH STÖTTA

Vi gör skillnad för offentlig sektor

Public People har erfarna konsulter som kan rycka in med kort varsel för att täcka upp vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller vid andra tillfällen då personal behövs. Vi tar oss an rekryteringsuppdrag inom hela Sverige och vi fokuserar enbart på offentlig sektor.

Table of Contents