MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

En miljö- och hälsoinspektion genomförs av miljö- och hälsoskyddsinspektör som kontrollerar att verksamheter, exempelvis industrier, bensinstationer, verkstäder och lantbruk, följer lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det är ett varierande yrke med stort ansvar. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat inspektion av utsläpp till mark, luft och vatten, kemikalier, avfall och buller. En kontroll kan genomföras på flera olika sätt och ibland förekommer även förebyggande arbete genom inspektion av planer och ritningar för nybyggnationer. En miljö- och hälsoskyddsinspektör är i oftast kommunalt anställd, men även företag och statliga myndigheter kan anställa miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Det är även vanligt med uppdrag som miljökonsult inom offentlig sektor. Syftet är att säkerställa att verksamheter främjar en god och hållbar miljö för människor såväl som djur och natur.

Här kan du läsa mer om vad en hälso- och miljöinspektion är för något, hur det går till, vad en hälso- och miljöskyddsinspektör arbetar med och vilken utbildning som krävs. Ta reda på om miljö- och hälsoskyddsinspektör är en yrkesroll som passar dig!

En hälso– och miljöinspektion, ofta kallad tillsyn, kan bäst beskrivas som ett kontrollbesök där en hälso- och miljöskyddsinspektör inspekterar en verksamhet för att säkerställa att lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs.

Syftet är att förhindra att verksamheten påverkar miljön och människor via utsläpp till mark, luft eller vatten eller andra störningar. En miljö- och hälsoskyddsinspektör gör en så kallad tillsyn och för att säkerställa att verksamheterna tar sitt ansvar. Inspektören kan även göra tillsyn hos privatpersoner.

VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖN

Alla möjliga typer av verksamheter granskas, till exempel:

 • Industrier
 • Lantbruk
 • Bensinstationer
 • Verkstäder
 • Fordonstvättar
 • Restauranger
 • Butiker
 • Offentliga verksamheter
 • Privatpersoner

Miljö- och hälsoinspektioner genomförs för att skydda människor och bevara miljön. Under tillsynen kontrolleras det att verksamheten följer lagar och förordningar. Hälsoskyddsområdet är brett och många olika områden kan granskas, exempelvis förorenad mark, avlopp, trafikbuller, luftföroreningar, inomhusmiljö och livsmedel. Det finns med andra många olika miljöfaktorer som påverkar människors hälsa. Hälsoeffekter av miljöfaktorer påverkar människors levnadsförhållanden och livsvillkor. Därför sker arbetet både långsiktigt förebyggande och direkt åtgärdande.

Tillsynen genomförs för att upptäcka eventuella brister, risker eller fel. Verksamheten eller privatpersonen får sedan möjligheten att åtgärda. Miljö- och hälsoinspektioner följer rådande lagstiftning i Sverige. Miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen är några av de viktigaste lagarna som följs. Även lokala förordningar och EU-lagar kan kontrolleras i inspektionen.

Miljö- och hälsoskydd är ett brett om omfattande område som inkluderar centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Miljö- och hälsoskydd sker i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Det är centrala myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektion, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten som har ett övergripande ansvar för att följa upp, utvärdera och informera privatpersoner och verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. Myndigheten vägleder om miljöbalkens regler för hälsoskydd och ansvarar för att utfärda vissa tillstånd, till exempel för att använda bekämpningsmedel.

Ansvarsområden

Eftersom att miljöområdet är omfattande så är det flera olika centrala myndigheter som ansvarar för olika tillsynsområden:

 • Naturvårdsverket ansvar för naturtillsyn, miljöfarlig verksamhet förorenade områden och avfall.
 •  Jordbruksverket ansvarar för jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd.
 • Folkhälsomyndigheten ansvarar för hälsoskydd.
 • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vattenverksamheter.
 • Kemikalieinspektionen ansvarar för kemikalier.

De centrala myndigheterna tillsynsvägleder kommunerna i deras tillsynsarbete så att de kan bedriva likvärdig, korrekt och effektiv tillsyn. Folkhälsomyndigheten är exempelvis den nationella tillsynsvägledande myndigheten för hälsoskydd och länsstyrelsen ansvarar för den regionala tillsynsvägledningen.

Nationell och regional tillsynsvägledningen utgörs av tre områden:

 • Utvärdering av kommunernas tillsyn – Länsstyrelserna granskar kommunernas hälsoskyddstillsyn och den centrala myndigheten sammanställer resultatet följer upp och sammanställer ett nationellt resultat.

 • Samordning av tillsyn – Den centrala myndigheten anordnar utbildningar, seminarer och olika projekt som syftar till att skapa de bästa förutsättningar för enhetlig tillsyn i landet. Länsstyrelserna anordnar hälsoskyddsträffar och liknande aktiviteter för länets kommuner.

 • Stöd och råd till kommunerna – Det är främst den centrala myndigheten som bistår kommunerna i olika sakfrågor, exempelvis genom kommunikation via e-post och allmänna råd och vägledande texter på den centrala myndighetens hemsida. Representanter från myndigheten medverkar även på informationsträffar och utbildningar för kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

  Själva tillsynen, det vill säga miljö- och hälsoskyddsinspektionen, genomförs lokalt av landets kommuner. I de allra flesta fall är en miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommunalt anställd och arbetar på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Inspektören arbetar i en grupp. En grupp, ofta kallad team, utgörs ofta av flera inspektörer som är specialiserade på olika områden, till exempel livsmedel, miljö eller avlopp. Teamet rapporterar vanligtvis till miljö- och hälsoskyddsnämnden eller i vissa fall miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i kommunen eller staden. Nämnden utgörs av förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige. De beslutar om hur staden eller kommunen ska genomföra tillsyn utifrån miljöbalken samt strålskyddslagen samt övriga förordningar och föreskrifter kopplade till dessa. Det är nämnden som ansvarar för miljöförvaltningen som i sin tur arbetar för att alla invånare ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens eller stadens miljö både inomhus och utomhus. Tillsyn och övervakning är förvaltningens huvuduppgift. Personal kan både vara anställd inom kommunen eller en av kommunen anlitad miljökonsult. Tillsyn, som genomförs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna, kombineras med riktade informationskampanjer och utbildning. Det finns en särskild försvarsinspektör som ansvarar för att inspektera de verksamheter som tillhör till försvaret. Tillsynen sker enligt miljöbalken, precis som på andra platser.

Miljöförvaltningen är den kommunala myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöförvaltningen arbetar för att alla invånare i kommunen ska leva i en säker och hälsosam miljö.

Ansvarsområdena inkluderar bland annat mathygien, luftföroreningar, inomhusmiljö, trafikbuller, kemikalier, vattenfrågor, strålning, luftkvalitet och annat som kan påverka människors hälsa. Miljöförvaltningens huvuduppgift är tillsyn och före dialog med lokala verksamhetsutövare för att se till att lagar gällande miljö- och hälsoskydd, exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen, följs.

När en miljö- och hälsoskyddsinspektör genomför en tillsyn hon en verksamhet så är det för att säkerställa att rådande lagstiftning och förordningar följs. Miljöbalken (1998:808) är en av de viktigaste lagarna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Olika förordningar ger vägledning om miljöbalkens regler. I förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns det exempelvis detaljerad information och bestämmelser om miljö- och hälsoskydd.

Lagstiftning och förordningar

Tillsyn, ett annat ord för miljö- och hälsoinspektion, är en kontroll som genomförs av en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det är ett kontrollbesök som vanligtvis sker oanmält och kan ske vid olika tider på dygnet beroende på vilken typ av verksamhet som ska inspekteras. Miljö- och hälsoskydd är ett brett område och därför är det vanligt att en eller vissa områden väljs ut för inspektion. Om verksamheten har blivit anmäld eller fått anmärkningar i tidigare inspektioner så granskas dessa områden noggrant.

Tillsyn sker regelbundet för att främja en hållbar utveckling och för att säkerställa att nuvarande och kommande generationer lever i en hälsosam och säker miljö. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som bär ansvaret för hälsoskyddstillsynen i kommunen.

Under tillsynen granskar miljö- och hälsoskyddsinspektören en verksamhet. Exempel på verksamheter är industrier, förskolor, skolor, hygienlokaler, bassängbad, restauranger, verkstäder och lantbruk.  Personen eller personerna som ansvarar för verksamheten kallas för verksamhetsutövare. Inspektören kan exempelvis kontrollera ventilationen på en skola eller mäta temperatur i en bostad. Miljö- och hälsoinspektionen ser med andra ord annorlunda ut beroende på vilken verksamhet och vilket hälsoskyddsområde som ska kontrolleras.

Tillsyn innebär att miljö- och hälsoskyddsinspektören kontrollerar att verksamheten följer den rådande lagstiftningen. Inspektören för en dialog med verksamhetsutövaren och ger råd och information. Dialogen är mycket viktig för att minska risken för missförstånd samt för att låta verksamhetsutövaren beskriva arbetsrutinerna och arbetsplatsen. Det är även viktigt att verksamhetsutövaren får tydlig information om vad som krävs för att uppfylla kraven. Verksamheter under tillsyn kan inte neka inspektionen utan måste låta samarbeta med inspektören.

En miljö- och hälsoskyddsinspektör är en myndighetsperson som utför hälsoskyddstillsynen. Miljö- och hälsoskyddsinspektören roll är att säkerställa att verksamheter följer rådande lagar och förordningar inom hälsoskyddsområdet. Det kan exempelvis gälla ventilation, ljudnivå eller kemikalier. Miljö- och hälsoskyddsinspektör är oftast anställd av kommunen.

Området för miljö-och hälsoskydd är mycket brett och inkluderar bland annat följande:

 • Buller och höga ljudnivåer
 • Luftkvalitet & ventilation
 • Temperatur
 • Kemikalier
 • Fukt
 • Vatten, inklusive avlopp
 • Skadedjur
 • Radon
 • Elektromagnetiska fält

En miljö- och hälsoskyddsinspektör kan vara specialiserad på en av ovanstående områden, men kan även arbeta med samtliga. Om inspektören exempelvis är specialiserad på avlopp kan arbetsuppgifterna bland annat inkludera handläggning av enskilda avlopp vilket i sin tur inkluderar inspektion, utredning och uppföljning. Inspektören kan granska både avlopp hos privatpersoner och större verksamheter. Ett annat exempel på specialisering är livsmedelsinspektör. Det är en miljö- och hälsoskyddsinspektör som endast arbetar med att granska livsmedel och livsmedelshygien på restauranger, produktionsanläggningar och liknande.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör utför tillsyn med planering, kontroll och uppföljning. En viktig del av inspektörens roll är att ge råd och information gällande miljö- och hälsoskydd till verksamhetsutövare så att de kan förbättra hälsoskyddet.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan även delta i större planeringar på lokal, regional och nationell nivå. De kan exempelvis handla om hur viktiga naturområden bevaras eller hur nybyggnationer kan utformas med hänsyn till människors hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör är ett varierat yrke som bidrar till ett bättre samhälle. Den främsta yrkesuppgiften är att kontrollera att verksamheter följer lagstiftningen och förordningar inom hälsoskydd. Det gäller framför allt miljöbalken, men även livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och andra lagar som beror människors hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetsuppgifter inkluderar bland annat följande:

 • Se till att verksamheter följer rådande lagstiftning inom hälsoskydd.
 • Ge råd till verksamhetsutövare på plats vid tillsyn.
 • Tillhandahålla information och utbildning till verksamhetsutövare.
 • Mäta, kontrollera, dokumentera, göra provtagningar eller på annat sätt kontrollera att lagar och bestämmelser inom hälsoskyddsområdet efterlevs.
 • Rapportera från inspektionen samt analysera resultatet och besluta om uppföljningsplan med förslag på ändringar.
 • Granska ritningar och planer inför nybyggnationer.

Inspektören arbetar även med anmälningar som kommit in. De kan exempelvis vara relaterat till bullernivå, dålig ventilation eller skadedjur. 

En miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetar oftast på kommunens miljökontor. Det finns även inspektörer som är anställda för mer rådgivande roller på regional och nationell nivå.

En miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetar vanligtvis dagtid under ordinarie arbetstider, men ibland förekommer arbetsuppgifter på avvikande arbetstider. Det beror främst på att vissa kontroller endast kan ske vid särskilda tider på dygnet.

För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör krävs en högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning, företrädesvis inom miljö- och hälsoskydd. Även juridisk kunskap samt arbetserfarenhet från offentlig förvaltning kan vara meriterande.

UTBILDNING

För att arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör krävs det en högskoleutbildning med inriktning på miljö- och hälsoskydd eller liknande. Den mest lämpliga utbildningen är den renodlade miljö- och hälsoskyddsutbildningen som går att läsa på kandidatnivå. Utbildningen går också att läsa som ett masterprogram efter en naturvetenskaplig kandidatexamen, exempelvis biolog, geolog eller apotekare. Det är en tvärvetenskaplig utbildning som innehåller bland annat miljörätt och praktiska moment som förekommer i inspektörsyrket, exempelvis provtagning.

Det finns även flera påbyggnadsutbildningar inom miljö- och hälsoskydd om du vill specialisera dig inom ett visst område, exempelvis livsmedel eller strålskydd. Påbyggnadsutbildningar erbjuds av flera svenska lärosäten och du kan även sätta ihop enskilda kurser för att skapa en relevant akademisk utbildning.

Gymnasieprogram som ger bäst grundkompetens för att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör är Naturvetenskapsprogrammet eftersom att det flesta högskoleutbildningar som passar för tjänsten som miljö- och hälsoskyddsinspektör har naturvetenskaplig inriktning.

ÖVRIGA KRAV

B-körkort är nästan alltid ett krav eftersom rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör innebär många resor till olika anläggningar, skolor och andra verksamheter.

En miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sverige tjänar i genomsnitt 36 000 kronor. Lokala och regionala löneskillnader förekommer. De flesta i yrket tjänade mellan 32 000 och 40 000 kronor år 2020 enligt siffror från Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör är ett yrke som gör stor nytta i samhället. Det är en roll med stort ansvar som kräver vissa färdigheter. Yrkesrollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör passar personer som uppfyller följande:

 • Vill göra skillnad i samhället. Det är ett yrke som passar dig som vill göra miljönytta och bidra till ett säkrare och hälsosammare samhälle.

 • Gillar variation. Jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör är ett varierat och fritt arbete som innebär uppgifter både inne på kontor och ute på fält.

 • Stort intresse för hälsoskydd och naturvetenskapliga frågor. Givetvis är det bra om du är intresserad av miljö, hygien och hälsoskydd. Ett naturvetenskapligt intresse ligger som grund för yrkesrollen, men även ett intresse för juridik är passande.

 • Detaljerad och noggrann. En miljö- och hälsoskyddsinspektör måste uppmärksamma även de allra minsta detaljerna vid en tillsyn och därför är det en förutsättning att du är mycket noggrann i ditt arbete.

 • Förmågan att arbeta metodiskt. Att arbeta strukturerat och effektivt och samtidigt behålla lugnet i svåra situationer är mycket viktigt.

 • Självständig. Du måste ta självständiga beslut och ta stort ansvar för planerande, utförande och uppföljning.

 • Samarbetsvillig. En miljö- och hälsoskyddsinspektör är en del i ett arbetslag och därför är det avgörande att du kan samarbeta med andra personer med olika kompetenser och bakgrund. Inspektören bör alltid agera för att bidra till det gemensamma uppdraget.

 • God kommunikatör. Muntlig och skriftlig kommunikation är mycket viktigt i rollen som inspektör. Du bör även vara lyhörd, social och ha förmågan att bemöta verksamhetsutövare på ett trevligt och professionellt sätt. Du bör ha förmågan att ge konstruktiv kritik, information och råd. Du möter ofta människor från alla delar av samhället och du bör kunna kommunicera med alla. Du måste kunna anpassa kommunikationen efter mottagare och situation.
 • Social. Du träffar dagligen många människor, bland annat kollegor och verksamhetsutövare. Du bör med andra ord trivas med att ofta träffa människor med olika bakgrund.

 • Stresstålig. Ingen tillsyn är den andra lik vilket och ibland kan det uppstå oväntade situationer. Det är därför viktigt att inspektören kan hantera stress och känslor som uppstår vid svåra situationer.

 • Förmågan att skilja på sak och person. För att kunna föra korrekta och välgrundade beslut bör du som inspektör göra objektiva bedömningar fria från känslor och tyckande.

 • God minnesförmåga. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör bör du med fördel memorera olika lagar, föreskrifter och standarder.

 • God fysisk kondition och anpassningsbar. Som inspektör arbetar du ofta i olika arbetsmiljöer och ofta ställs det krav på skyddsutrustning. Du bör ha god kondition för att kunna förflytta dig och eventuellt lyfta, bära eller dra föremål vid inspektion.

  Stämmer ovanstående in på dig? Då passar du förmodligen som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

INTRESSERAD OCH VILL VETA MER OM EN KäRRIAR INOM OMRåDET? I BEHOV AV PåLITLIGA KONSULTER?

Varmt välkommen att kontakta oss på Public People. Vi anlitar Hälso- och miljöinspektorer och brinner för offentlig sektor.