L I V S M E D E L S I N S P E K T Ö R

LIVSMEDELSINSPEKTION

En livsmedelsinspektion, även kallad livsmedelskontroll, genomförs av livsmedelsinspektörer som kontrollerar att verksamheter hanterar livsmedel på rätt sätt. De kontrollerar alla företag och organisationer som hanterar livsmedel, från produktion och transport till försäljning och servering.

Ansvaret för livsmedelskontrollen i Sverige delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Syftet med inspektionerna är att säkerställa att konsumenterna får säkra livsmedel. Låter det spännande? Då kanske livsmedelsinspektör är ett yrke för dig.

Här kan du läsa mer om vad en livsmedelsinspektion är för något, hur det går till, vad en livsmedelsinspektör arbetar med och vilken utbildning som krävs.

En livsmedelsinspektion är ett kontrollbesök där en eller flera livsmedelsinspektörer kontrollerar livsmedelshanteringen inom en verksamhet. Företag som producerar, transporterar eller säljer livsmedel måste följa livsmedelslagstiftningen.

En livsmedelsinspektion syftar till att säkerställa att verksamheterna tar sitt ansvar och följer det regelverk som finns. Livsmedelsinspektioner i Sverige följer EU-lagstiftning. Inspektionerna omfattar hela kedjan från produktion till konsument.

Kontrollerna genomförs för att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att de ska få rätt information om innehållet i maten. Inspektionen är utformad på ett sätt för att upptäcka eventuella risker i produktion, transport eller hantering av livsmedel. Kontrollen upptäcker brister och därefter får verksamheten möjlighet att rätta till bristerna.

Det är Livsmedelsverket (SLV) som leder och samordnar landets livsmedelskontroll, men ansvaret delas med kommuner, länsstyrelser och försvarsmakten.

Naturvårdsverket ansvar för naturtillsyn, miljöfarlig verksamhet förorenade områden och avfall.

 • Livsmedelsverket kontrollerar anläggningar där livsmedel hanteras och levereras till andra företag i livsmedelskedjan, exempelvis slakterier, anläggningar som tillverkar mjölk-, kött-, fisk- och äggprodukter, vin- och sprittillverkning, livsmedel på flyg och tåg samt livsmedelskontroll vid EU:s gräns.
 • Kommunala kontrollmyndigheter utgörs av miljö- och hälsoskyddsnämnder som bland annat kontrollerar kaféer, restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer.
 • Länsstyrelsen kontrollerar främst jordbruk, exempelvis mjölkproduktion, uppfödning av slaktdjur, jakt, fiske och odling av grönsaker, bär och spannmål.
 • Försvarsinspektören ser till att försvarsmakten följer regler gällande livsmedelshantering inom försvaret.

Tillsammans ser myndigheterna till att företag och organisationer följer regelverket gällande livsmedel samt har rutiner för att minska riskerna. Kommuner såväl som länsstyrelser är självständiga myndigheter och planerar själva kontrollerna.

Livsmedelsverket är dock den myndighet som ansvarar för att leda och samordna kontrollerna. Det innebär bland annat att Livsmedelsverket tar fram riktlinjer, information till livsmedelsinspektörerna, utbildningar samt gemensamma projekt och samarbeten. De tar även fram en plan för hur livsmedelsinspektionerna ska genomföras och hur ofta samt hur uppföljningen ska ske. Under ledning av Livsmedelsverket tar myndigheterna tillsammans fram nationella mål och fokusområden.

Myndigheterna arbetar som sagt självständigt med livsmedelsinspektion, men det finns ändå en tydlig ansvarsfördelning och hierarki. Kommunerna arbetar självständigt, men länsstyrelserna ska stötta kommunerna i deras arbete med livsmedelsinspektioner. Det är även möjligt för en verksamhet att ompröva ett kommunbeslut hos länsstyrelsen. Livsmedelsverket ansvarar i sin tur för att granska kontrollerna som länsstyrelsen utför. Om livsmedelsverket anser att det finns brister i rutin och arbetssätt kan länsstyrelsen eller kommunen beordras att åtgärda bristerna. Med andra ord kan man säga att det är Livsmedelsverket som är ytterst ansvarigt för livsmedelsinspektion i Sverige.

Sverige granskas i sin tur av EU eftersom Sverige ska följa EU:s gemensamma livsmedelslagstiftning. Det är EU:s revisorer som granskar Sveriges livsmedelshantering.

Inspektion av livsmedel och livsmedelshantering är en del av miljöförvaltningen. Det är den myndighet som verkar för att invånarna ska ha en god livsmiljö utan negativ påverkan på hälsa och miljö.

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden kontrollerar att lagar gällande bland annat livsmedel och hälsoskydd följs. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn, prövning och kontroll av flera olika lagar relaterade till miljö, bland annat livsmedel och alkohollagarna.

En livsmedelsinspektion är ett kontrollbesök som oftast är oanmält. Kontrollerna kan ske vid olika tidpunkter och fokuserar ofta på ett eller flera specifika områden eller delar av livsmedelshanteringen. Kontrollerna sker regelbundet och fokuserar på att identifiera risker. Eftersom vissa typer av livsmedelsföretag och livsmedel medför högre risk så kontrolleras de oftare.

Inspektionerna sker hos livsmedelsföretagare och verksamheter inom hela livsmedelskedjan, från produktion till transport och försäljning eller servering till konsument. Verksamheterna som blir kontrollerade kan inte neka inspektionen utan måste låta myndigheten utföra kontrollen.

Vid inspektionen kontrolleras olika områden. Om verksamheten har anmärkningar från tidigare kontroller så kommer livsmedelsinspektionen att granska dessa områden extra noga. Verksamhetens samtliga områden inspekteras sällan vid ett och samma tillfälle eftersom det skulle ta för lång tid. Därför fokuserar inspektionen ofta på ett eller flera kontrollområden, exempelvis temperatur och hygien för livsmedel.

Livsmedelsinspektionen följer en standardiserad mall för att genomföra kontrollen, men under inspektionen förs alltid en dialog med personen som är ansvarig för verksamhetens livsmedelshantering. Dialogen gör det möjligt för inspektören att bättre förstå verksamhetens rutiner och livsmedelshantering samtidigt som verksamhetsutövaren får en chans att förklara och förtydliga arbetet. Exempelvis kan följesedlar och menyer granskas för att säkerställa att det som serveras på menyn stämmer överens med inköpen. Dialogen är viktig för att minska risken för missförstånd samt ge utövaren en tydligare bild av vad som förväntas för att uppfylla alla kontrollkrav.

En livsmedelsinspektör är den myndighetsperson som utför livsmedelsinspektionen. Livsmedelsinspektörens roll är att säkerställa att kött, fisk, ägg och andra livsmedel hanteras på ett korrekt sätt så att konsumenterna kan konsumera mat och dryck på ett säkert sätt. Livsmedelsinspektören är anställd av en myndighet, ofta Livsmedelsverket men även genom länsstyrelsen eller kommun.

LIVSMEDELSINSPEKTION FÖR SÄKER MAT

Livsmedelsinspektör är ett spännande yrke med varierande uppgifter och stort ansvar. Den övergripande yrkesuppgiften är att kontrollera att restauranger, skolkök, butiker, livsmedelsindustrier och andra livsmedelsföretag följer livsmedelslagstiftningen. Det kan bland annat inkludera att kontrollera att verksamheterna förvarar och serverar mat i rätt temperatur samt hanterar maskiner och livsmedel på ett hygieniskt sätt.

Livsmedelsinspektörens arbetsuppgifter inkluderar bland annat följande:

 • Se till att alla bearbetade produkter följer rådande lagstiftning.

 • Säkerställa att kött och andra livsmedel har korrekt märkning.

 • Undersöka hygien och djurhanteringen på slakterier, äggproducenter och liknande anläggningar.

 • Kontrollera och följa upp hygienrutiner på alla platser som hanterar livsmedel.

 • Provtagning, tester och analyser av livsmedel.

 • Tillhandahålla utbildning och rådgivning till anläggningschefer och vissa anställda som arbetar direkt eller indirekt med livsmedelshantering.

 • Rapportera information från inspektionen, analysera resultatet och besluta om eventuella konsekvenser för verksamheten.

Livsmedelsinspektörens roll är att se till att mat och dryck som säljs eller serveras till konsumenter är säker och korrekt. Därför kan inspektörens uppgift även inkludera kontroll av menyer, märkningar och livsmedelsförpackningar för att säkerställa att innehållet stämmer överens med vad som kommuniceras till slutkonsumenten. Inspektören ser över produkter och livsmedel och säkerställer att de är säkra.

Om verksamheten inte följer livsmedelslagstiftningen eller om en produkt är hälsovådlig kan inspektören besluta om serverings- eller försäljningsförbud. Inspektören kan även ge verksamheten varningar och områden som måste förbättras innan nästa kontroll.

Livsmedelsinspektören arbetar även med inkomna klagomål som handlar om livsmedelshantering. Det kan exempelvis vara misstänkt livsmedelsfusk, felmärkning av produkter eller misstänkta matförgiftningar.

En livsmedelsinspektör arbetar på någon av de myndigheter som arbetar med livsmedelskontroll, det vill säga Livsmedelsverket, länsstyrelse, kommun eller försvarsmakten. Inspektören kan exempelvis vara anställd på miljöförvaltningen i kommunen. Beroende på arbetsplats kan arbetsuppgifterna skilja sig åt eftersom de olika myndigheterna har olika ansvarsområden gällande livsmedelsinspektion.

En livsmedelsinspektör arbetar huvudsakligen dagtid under ordinarie arbetstider, men avvikande arbetstider kan förekomma eftersom vissa kontroller kan behöva genomföras vid särskilda tider på dygnet. Arbetet är varierat med både inspektioner och kontorsarbete.

För att bli livsmedelsinspektör krävs det att du har en relevant högskoleutbildning och gärna arbetserfarenhet från livsmedelsbranschen eller från offentlig förvaltning.

UTBILDNING

För att arbeta som livsmedelsinspektör krävs det att du har en relevant akademisk utbildning, det vill säga en högskoleutbildning med inriktning på livsmedelsinspektion, miljö- och hälsoskydd  eller liknande. Det finns ingen renodlad utbildning för just livsmedelsinspektör. Den utbildning som ligger närmast yrket är nog Livsmedelsprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är en agronomexamen. Det finns dock flera olika högskoleutbildningar som kan leda till en anställning som livsmedelsinspektör, exempelvis följande:

 • Miljöingenjör.
 • Miljö- och hälsoskyddsutbildning.
 • Agronom.
 • Relevant naturvetenskaplig utbildning som gör det möjligt att utföra mikrobiologiska och kemiska riskbedömningar.
 • Juridik med inriktning förvaltningsrätt.
 • Annan utbildning som bedöms likvärdig.

Utöver ovanstående utbildningar finns det olika påbyggnadsutbildningar inom miljö- och hälsoskydd som är lämpliga om du vill arbeta som livsmedelsinspektör. Påbyggnadsutbildningarna är vanligtvis 1-2 år och passar dig som redan har en akademisk utbildning och vill specialisera dig. Den här typen av påbyggnadsutbildningar erbjuds av flera svenska lärosäten. Ett annat alternativ är att själv sätta ihop enskilda kurser för att skapa en utbildning med rätt kompetens. Det kan vara bra att prata med en studievägledare för att säkerställa att du väljer rätt kurser.

 

Gymnasieprogram som ger bäst grundkompetens för att bli livsmedelsinspektör är Naturvetenskapsprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet. För att ansöka till många av de högskoleutbildningar som passar för tjänsten som livsmedelsinspektör krävs det ofta att du utöver grundläggande behörighet även har Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c.

ARBETSERFARENHET

Utöver högskoleutbildning är arbetslivserfarenhet från arbete i livsmedelsbranschen ofta mycket meriterande. Även erfarenhet av myndighetsutövning inom livsmedel eller annan typ av kontroll är meriterande. Annan arbetslivserfarenhet som bidragit till kunskaper om livsmedelslagstiftning är givetvis meriterande.

KOMPETENSKRAV FÖR LIVSMEDELSINSPEKTÖRER

För att kunna arbeta som livsmedelsinspektör krävs det att personen uppfyller vissa kompetenskrav. Dessa krav definieras i bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625. Det framgår inte i förordning hur personen ska ha skaffat sig kunskapen. Det viktiga är att personen uppfyller kunskapskraven.

ÖVRIGA MERITER

Körkort är nästan alltid ett krav eftersom yrkesrollen innefattar många resor för att kunna inspektera produktionsanläggningar, restauranger, butiker och andra platser där livsmedel hanteras.

En livsmedelsinspektör i Sverige tjänar i genomsnitt 36 500 kronor. Det är ett genomsnitt i landet, men lokala och regionala löneskillnader kan förekomma. Enligt siffror från Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, tjänade de flesta i yrket mellan 32 000 och 40 000 kronor år 2020.

Utöver utbildning och arbetserfarenhet så finns det kvalifikationer och kompetenser som efterfrågas. Livsmedelsinspektör är ett yrke med stort ansvar som kräver vissa färdigheter. Vid anställning läggs ofta stor vikt vid personliga egenskaper.

Rollen som livsmedelsinspektör passar personer som uppfyller följande:

 • Uppmärksam på detaljer. En livsmedelsinspektör måste kunna lägga märke till även de minsta detaljerna, det vill säga sådat som andra missar gällande renlighet, funktion och information.
 • Strukturerad och lugn. Du bör kunna arbeta metodiskt och strukturerat inom ramen för ditt uppdrag. Det är viktigt att du kan arbeta effektivt och samtidigt behålla lugnet i krävande situationer som uppstår.
 • Självständig och ansvarstagande. Som livsmedelsinspektör tar du ofta självständiga beslut som kan få stora konsekvenser. Livsmedelsinspektören har ofta frihet att planera sitt egna arbete utifrån avdelningens verksamhetsmål.
 • Bra på att samarbeta. Du har lätt för att samarbeta och trivs bra att arbeta i arbetslag, även om många uppgifter sker på egen hand. Det är viktigt att inspektören förstår det gemensamma uppdraget och agerar för att bidra till helheten. Som livsmedelsinspektör ingår du i ett team med många olika kompetenser.
 • Bra på muntlig och skriftlig kommunikation. Du är utåtriktad, lyhörd och bemöter verksamheter på ett professionellt sätt. Livsmedelsinspektörer måste kunna ge konstruktiv kritik och kommunicera förbättringsförslag för att hjälpa verksamheter att förbättra sina livsmedelsrutiner. Inspektören pratar med många olika människor vilket kräver god muntlig kommunikation. Att skriva rapporter är en annan viktig arbetsuppgift vilket ställer höga krav på skriftlig kommunikation. Inspektören bör kunna anpassa kommunikationen efter situation, målgrupp och mottagare.
 • Tycker om att möta människor. Livsmedelsinspektören möter dagligen många olika människor, antingen kollegor eller verksamheter som ska inspekteras. Det är viktigt att du trivs med att träffa många olika människor i rollen som inspektör.
 • Kan hantera svåra situationer. Tyvärr händer det ibland att livsmedelsinspektörer blir hotade vid kontroller och därför krävs det att du kan hantera tuffa och oväntade situationer som kan uppstå.
 • Drivs av att göra skillnad. Vill du göra skillnad och skapa de bästa förutsättningarna för säker livsmedelshantering? Då kan du livsmedelsinspektör vara ett passande yrke.
 • Förmågan att skilja på sak och person. Det är en mycket viktig egenskap för att kunna ta välgrundade beslut. Livsmedelsinspektören måste kunna göra objektiva bedömningar utifrån lagstiftningen och måste därför lämna eget tyckande och känslor åt sidan.
 • Bra minne och goda kunska per i matematik. Som livsmedelsinspektör är det viktigt att du kan memorera olika regler, föreskrifter och livsmedelsstandarder. Du bör även kunna utföra grundläggande beräkningar vid inspektion samt visualisera data.
 • Fysisk kondition och förmågan att arbeta i olika miljöer. Livsmedelsinspektörer kan ha nytta av att an en god fysisk kondition som gör det möjligt att lyfta, bära, dra eller förflytta sig snabbt. Det är dock inget krav, men det kan underlätta. Inspektören arbetar ofta i varierande arbetsmiljöer, ibland kan det vara mycket kallt och andra gånger är det varmt beroende på vilken avdelning som ska kontrolleras. Även starka lukter kan förekomma. Skyddsutrustning som hårnät, handskar, munskydd och skoskydd är ofta ett krav vid inspektioner.
 • Stort intresse för livsmedelshantering. Givetvis är det bra om du är intresserad av livsmedel, hygien- och säkerhetsföreskrifter samt livsmedelslagstiftningen.

  Stämmer ovanstående in på dig? Då passar du nog som livsmedelsinspektör.

I behov av pålitliga konsulter? VILL DU VETA MER OM EN KäRRIAR INOM OMRåDET?

Varmt välkommen att kontakta oss på Public People. 

Table of Contents