B Y G G N A D S I N S P E K T Ö R

Byggnadsinspektion

En byggnadsinspektion, även kallad tillsyn, genomförs av byggnadsinspektörer som kontrollerar pågående byggprojekt samt färdiga byggnader. Inspektören kontrollerar att byggnaden är konstruerad på rätt sätt och att den inte utgör någon risk för människor eller natur.

Ansvaret för byggnadsinspektion i Sverige ligger hos kommunerna. Byggnadsinspektörerna är vanligtvis kommunalt anställda och det är kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndigheten som ansvarar för inspektionen. Ansvaret för att följa lagstiftningen ligger hos fastighetsägare och byggherrar. Här kan du läsa mer om vad en byggnadsinspektion är för något, hur tillsynsarbetet går till, vad en bygginspektör arbetar med och vilken utbildning som krävs.

En byggnadsinspektion är en kontroll, även kallad tillsyn, av byggplaner, pågående byggprojekt eller färdiga byggnader.

Till byggnadsinspektörens uppgifter hör bland annat arbetsplatsbesök och övervakning av byggande, rådgivning och information i byggnadsärenden, statusbesiktning och tillhandahållande av uppgifter om byggnader.

En byggnadsinspektion kan exempelvis vara ett kontrollbesök där en eller flera byggnadsinspektörer kontrollerar ett pågående byggnadsprojekt. Inspektörerna säkerställer att bygget sker i enlighet med det beslutade bygglovet och de lagar som gäller. För att erhålla bygglovet måste bygget anmälas till kommunens byggnadsnämnd. Anmälan granskas av en bygglovshandläggare som säkerställer att bygget sker i enlighet med rådande lagstiftning, främst plan- och bygglagen (PBL).

Byggnadsinspektionen ska enligt plan- och bygglagen utreda om det finns skäl att ingripa ”när det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse” i lagen. Ibland kan det vara komplext att tolka lagen och därför kan byggärenden bli resurskrävande och ta flera år.

Under byggnadsinspektionen kan en eller flera olika områden granskas. Byggnadsinspektören kan till exempel undersöka ledningar, VVS-system, golv, tak, garage, ventilering och elektrisk utrustning. Om projektet inte uppfyller kraven kan byggnadsinspektören besluta om att avbryta eller pausa bygget.

En byggnadsinspektör är en tjänsteman inom kommunens byggnadstillsynsverk som ansvarar för att kontrollera och övervaka byggnadsprojekt inom kommunen.

Byggnadsinspektören kan ha många olika uppgifter. Ibland, framför allt vid komplicerade byggprojekt, tar byggnadsinspektören över efter att bygget blivit beviljat av bygglovshandläggaren. Inspektören ansvarar då för teknisk handläggning och håller tekniskt samråd, gör arbetsplatsbesök och ansvarar för slutsamråd. Det innebär att det är byggnadsinspektören som utfärdar startbesked såväl som slutbesked. Startbeskedet indikerar när byggherren får börja bygga och slutbeskedet indikerar att alla krav uppfyllts och att byggnaden är godkänd för att tas i bruk.

Byggnadsinspektören utöver tillsyn och säkerställer att bygget sker i enlighet med rådande lagstiftning. Byggnadsinspektören samarbetar med alla inblandade aktörer, främst byggherrens kontrollansvarig (KA), för att hjälpa den sökande att uppnå alla tekniska krav som ställs på byggnaden.

Observera att en bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör ibland kan vara samma person. Ibland kan en person ha båda dessa titlar och utbildningen är oftast densamma för de två rollerna. För mindre byggprojekt är det vanligt att bygglovshandläggaren ansvarar för hela processen från anmälan till slutbesked. Då är det bygglovshandläggaren som genomför arbetsplatsbesök, håller möten, utfärdar tillsyn och sköter uppföljningen.

Vid större och mer komplicerade byggprojekt är det vanligt att dela upp ansvaret på flera olika personer. Då kan bygglovshandläggaren sköta anmälan och driva ärendet medan bygginspektören ansvarar för den tekniska handläggningen och arbetsplatsbesöken. Byggnadsinspektörer kan också vara specialiserade på vissa områden, som elektricitet eller VVS, och ansvarar då för att kontrollera det specifika området i en byggnation.

Eftersom titlarna används växelvis har en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör många olika uppgifter, exempelvis:

 • Utöva tillsyn på byggarbetsplatser.
 • Hålla tekniskt samråd.
 • Ge råd och upplysningar om byggande.
 • Sköta uppföljning.
 • I vissa fall granska och bedöma ansökningar, inklusive handläggning av bygg-, mark- och rivningslov.
 • I vissa fall granska ritningar och byggplaner.

Generellt är det inte byggnadsinspektörens uppgift att granska handlingar. Den huvudsakliga uppgiften är istället att göra tekniska bedömningar och se om egenskapskraven uppfyllts. Byggnadsinspektören arbetar med den tekniska delen av bygglov- och anmälningsärenden.

En byggnadsinspektör inspekterar främst byggarbetsplatser, men ibland kan även andra områden kontrolleras, exempelvis:

 

 • Löpande inspektion av byggnader och platser för att säkerställa att de är säkra och kan stå emot eventuella naturkatastrofer.
 • Säkerställa att reparationer av infrastruktur och byggnader utförs på ett korrekt sätt.
 • Kontrollera olika säkerhetsaspekter i en byggnad, inklusive brandutgångar och sprinklers.


En byggnadsinspektör kan övervaka byggandet av alla typer av byggnader och infrastruktur. inklusive bostäder, kontorsbyggnader, vägar, broar, dammar, avloppssystem och annat.

 

När bygglovet är beviljat kontrollerar byggnadsinspektören att bygget följer det beviljade bygglovet och de rådande lagarna och förordningarna. Det rådande regelverket tillämpas i alla moment processen, inklusive tillsynsärenden. Tillsynen sker enligt plan- och bygglagen (PBL).

En byggnadsinspektör är vanligtvis kommunalt anställd. Oftast är inspektören en del av kommunens byggnads-tillsynsverk där den främsta uppgiften är att göra arbetsplatsbesök och uppföljning. En byggnadsinspektör måste vanligtvis arbeta snabbt, metodiskt och effektivt för att säkerställa att byggandet inte bromsas. Om ett eller flera fel upptäcks i samband med tillsyn är det viktigt att det rapporteras och åtgärdas snabbt. Vid omfattande fel kan byggnadsinspektören besluta att stoppa projektet helt.

Kommunikation är mycket viktigt i rollen som byggnadsinspektör eftersom att muntlig och skriftlig kommunikation sker dagligen med de olika aktörerna, exempelvis byggherrar, fastighetsägare, kollegor, politiker och privatpersoner. Inspektören har en beslutande såväl som rådgivande roll.  Det är en yrkesroll med stort ansvar där inspektören arbetar självständigt samt i team. Ofta är det inspektören som ansvarar för att leda samrådsmöten där samtliga aktörer får en möjlighet att komma till tals. Inspektören träffar många människor i yrket och måste därför vara samarbetsvillig och social. Även ledarskapsegenskaper är viktiga för en byggnadsinspektör.

Det är kommunen som ansvarar för tillsynsarbetet, det vill säga byggnadsinspektionen, vid bebyggelse. Det råder dock ibland missuppfattningar om vad som ingår i byggnadsnämndens tillsynsansvar. Byggnadsnämnden ansvarar för att utreda och ingripa när det finns skäl, det vill säga när byggprojektet inte följer en bestämmelse i lagen. Det är dock byggherrens och fastighetsägarens ansvar att följa den rådande lagstiftningen.

Byggherre är den som bygger för egen räkning. Med andra ord är det en person som utför projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren kan vara en fysisk person såväl som en juridisk person, till exempel ett företag, en kommun, en organisation, en statlig myndighet, en bostadsrättsförening eller en region. Det är byggherren som ansvarar för att byggnationen uppfyller alla krav. Ansvaret inkluderar även kontroll under byggnationen. Kontrollansvariga (KA) ska delta vid de protokollförda arbetsplatsbesök som byggnadsinpektören från byggnadsnämnden utför.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om byggande. I lagen står det även vad som gäller vid tillsyn, det vill säga hur samhället kan kontrollera att den rådande lagstiftningen följs. I lagen står det att byggnadsnämnden i kommunen ansvarar för att övervaka att de föreskrifter och beslut som har utarbetats med stöd av plan- och bygglagen följs. Det betyder att byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet. Byggnadsnämnden är det begrepp som används i lagstiftningen, men i vissa fall kan kommunen välja att kalla nämnden för något annat. Ansvaret att hantera tillsynsfrågorna faller på kommunen oavsett vad nämnden kallas.

Det är inte byggnadsnämndens ansvar att känna till allt som sker i kommunen. Oftast är det någon utomstående, exempelvis ett företag eller en privatperson, som kontaktar kommunen med frågor eller upplysningar. När ärendet kommit in är byggnadsnämnden skyldig att utreda ärendet samt fatta beslut om ett ingripande är nödvändigt. Enligt plan- och bygglagen är dock kommunen inte skyldig att aktivt bedriva ett uppsökande tillsynsarbete.

Kommunen kan även avtala med andra kommuner om att överlåta en del eller hela tillsynsarbetet vid ett specifikt ärende. Det är inte möjligt att överlåta beslutsfattandet till en annan kommun, men det är möjligt att flera kommuner går ihop och har en gemensam byggnadsnämnd.

 

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen kan ha flera olika roller i ett tillsynsärende. Utöver rollen som tillsynsmyndighet kan kommunen även ha rollen som fastighetsägare, verksamhetsutövare eller byggherre beroende på projektet. Det innebär att byggnadsnämndens tillsynsansvar inte bara gäller mot utomstående aktörer, exempelvis företag och privatpersoner, utan även mot den egna kommunen. I de fall där kommunen har flera roller i tillsynsärendet är det extra viktigt att granska eventuella jävsituationer vid beslutsfattande och handläggning.

 

Utöver arbetsplatsbesök har byggnadsnämnden även tillsynsansvar över allmänna platser, tomter, naturområden och olovlig byggnation. Olovlig byggnation innefattar byggen som saknar bygglov eller som inte har byggts i enlighet med beviljat bygglov eller anmälan.

Byggnadsinspektören ansvar för att se till att arbetet byggs i enlighet med rådande lagstiftning. Om någon har begått en överträdelse måste inspektören rapportera det till byggnadsnämnden som måste besluta om hur ärendet ska hanteras. Beroende på överträdelsens omfattning kan olika åtgärder ske, exempelvis:

 

 • Byggsanktionsavgift. Det framgår i plan- och bygglagen vilka överträdelser som leder till sanktionsavgift samt hur avgiften räknas ut. Ägaren kan även göra rättelse av förseelsen och på så sätt slippa sanktionsavgiften.

 • Rättelseföreläggande. Byggnadsnämnden kan besluta om att ägaren ska rätta till det som inte byggts i enlighet med bygglovet, anmälan eller lagstiftningen. Vid olovlig byggnation ges ägaren tid att ansöka om lov.

 • Åtgärdsföreläggande. Nämnden kan besluta om åtgärdsföreläggande om en byggnad är i dåligt skick. Om det inte går att åtgärda problemen och bristerna kan nämnden besluta om att riva byggnaden, det vill säga ett rivningsföreläggande.

 • Förbud. Under vissa förutsättningar kan nämnden inför ett förbud mot fortsatt arbete om bygget inte byggs enligt beslutad plan. Förbudet kan även gälla användningen av byggnaden när det gäller brister som riskerar människors hälsa. Förbud kan även kombineras med ett vite som tillfaller staten.

ALLA AKTÖRER HAR ANSVAR

Alla inblandade aktörer har en skyldighet och rättighet att kommunicera. Den som ansvarar för bygget såväl som den som klagade i ärendet har rätt att ta del av uppgifterna i ärendet samt yttra sig. De har även en skyldighet att ge den information, upplysningar och handlingar som efterfrågas. Byggnadsnämnden har alltid rätt att få tillträdde till byggnaden och vidta de åtgärder som behövs.

Plan- och bygglagen (2010:900) är lagen som byggnadsinspektionen följer. I lagen, som ofta förkortas PBL, finns bestämmelser om nybyggnationer, renovering, rivning och planläggning av mark och vatten. I lagen finns även krav på byggnadsverk och byggnadsprodukter. Här står det även hur samhället ska kontrollera att lagstiftningen följs, det vill säga hur tillsynskontroller ska genomföras och vem som ansvarar för det. Det står exempelvis i lagen att byggnadsnämnden i kommunen är tillsynsmyndighet. Byggnadsinspektionen kan även behöva ta hänsyn till annan lagstiftning, till exempel miljöbalken.

Byggnadsnämnden är den nämnd som plan- och bygglagen (PBL) kräver att kommuner att ha för att sköta vissa uppgifter inom byggnadsområdet. Sedan år 1947 måste varje kommun har en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som ansvarar för prövning och hantering av byggnationer i kommunen. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet vilket innebär att den ansvarar för byggnadsinspektioner där byggprojekt kontrolleras enligt rådande lagstiftning och vidtar korrekta åtgärder om brister eller felaktigheter upptäcks. En byggnadsinspektör och bygglovshandläggare är vanligtvis anställda av kommunen och rapporterar till byggnadsnämnden.

Enligt plan- och bygglagen får en avgift endast tas ut för arbetsplatsbesök. Avgiften kan variera mellan olika kommuner samt på grund av byggprojektets omfattning. Övrig tillsyn får inte avgiftsbeläggas. Eventuella sanktionsavgifter tillfaller kommunen. Dessa avgifter kan täcka en del av kostnaderna av tillsynsarbetet.

För att bli byggnadsinspektör krävs en relevant utbildning med kurser inom byggregler och byggteknik. Utbildningen innehåller bland annat kurser inom plan- och bygglagen (PBL) och grundläggande byggteknik.

UTBILDNING

För att arbeta som byggnadsinspektör krävs det att du har en relevant utbildning. Det vanligaste är att studera yrkeshögskoleutbildningen ”Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör” på 1-2 år. Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap som förbereder studenten för yrkesrollen. Utbildningen motsvarar 200 eller 400 YH-poäng och inkluderar relevanta kurser för rollen som bygglovshandläggare såväl som byggnadsinspektör.

Vanliga kurser i utbildningen är följande:

 • Byggteknik.
 • Bemötande och kommunikation.
 • Kommunal och statlig förvaltning.
 • Plan- och bygglagen och bygglagstiftning.
 • Samhällsplanering, arkitektur, gestaltning.
 • Hållbarhet och miljölagstiftning.
 • Bygglovsprocessen.

Utöver de teoretiska kurserna ingår även Lärande i arbete 1 och 2 samt examensarbete. Lärande i arbete, oftast förkortat LIA, är en viktig del av utbildning där studenten får  lära sig att lösa komplexa uppgifter samt bemöta arbetskollegor, samarbetspartners och andra aktörer.

Även ingenjör- eller arkitektutbildning och andra liknande tekniska utbildningar kan leda till anställning som byggnadsinspektör.

Den genomsnittliga månadslönen för en byggnadsinspektör i Sverige är 38 800 kronor. Lokala och regionala löneskillnader kan förekomma. Statistik visar att löneskillnader mellan könen är mycket små där män i genomsnitt tjänar  0,26% mer än kvinnor.

Det finns goda chanser att få jobb som byggnadsinspektör efter avslutad utbildning. Många verksamma byggnadsinspektörer närmar sig pensionsåldern vilket förväntas ge en ökad efterfrågan för nya inspektörer.

I behov av pålitliga konsulter? VILL DU VETA MER OM EN KäRRIAR INOM OMRåDET?

Varmt välkommen att kontakta oss på Public People.