M I L J Ö I N S P E K T Ö R

Miljöinspektör

Miljöinspektör är ett varierande yrke som gör stor samhällsnytta. Den främsta arbetsuppgiften är att utföra miljöinspektioner där verksamheter och platser granskas för att säkerställa att de följer rådande miljölagstiftning. Att granska planer för nybyggnationer och skyddade naturområden tillhör även arbetsuppgifterna.

Rollen innebär ett stort ansvar eftersom miljön påverkar både nuvarande och kommande generationer. Noggrannhet, förmågan att arbeta strukturerat och god kommunikativ förmåga är exempel på egenskaper som en miljöinspektör bör ha.

En miljöinspektör arbetar oftast inom kommunen, men även inom länsstyrelserna, statliga myndigheter och ibland inom privat verksamhet. Miljökonsult är ett välkänt begrepp för rollen och arbetsuppgifterna utförs på kontor såväl som ute på fält. Inspektörens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att miljölagar och förordningar följs. Industrier, lantbruk, restauranger, arbetsplatser, skolor, områden, städer och olika sorters företag inspekteras. Här kan du läsa mer om hur en miljöinspektör jobbar, vad en miljöinspektion är för något och vilken utbildning som krävs.

Kanske är miljöinspektör ett yrke som passar dig?

En miljöinspektion, även kallad tillsyn, är ett kontrollbesök där en miljöinspektör kontrollerar att en plats eller verksamhet följer lagar inom miljöområdet. Det primära syftet med inspektionen är att övervaka, testa och lösa miljömässiga utmaningar på olika platser samt se till att företag, fabriker och andra verksamheter följer alla nödvändiga bestämmelser inom miljöområdet.

Framför allt granskas miljöfarliga verksamheter som på något sätt kan påverka miljön genom utsläpp till vatten, mark och luft. Genom att kontrollera att verksamheter följer miljölagar och förordningar säkerställs en god miljö för nuvarande och kommande generationer samt för djur och natur.

VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖN

Tillsyn genomförs hos många olika typer av verksamheter och platser, exempelvis:

 • Verkstäder och fabriker
 • Lantbruk
 • Restauranger och produktion av livsmedel
 • Butiker
 • Kontor
 • Skolor
 • Schaktmasseanläggningar
 • Avloppsreningsverk
 • Offentliga verksamheter
 • Avfallsstationer
 • Biltvättar
 • Naturområden
 • Städer
 • Nybyggnationer
 • Privatpersoner
 • Ett naturföremål
 • En djur- eller växtart

Miljöinspektioner genomförs för att skydda och bevara naturen samt skapa en hälsosam miljö för djur och människor att leva i. Det görs genom en noggrann kontroll där verksamheten eller platsen kontrolleras på olika områden. Miljö är mycket brett fält och därför kan kontrollerna inkludera alltifrån ventilation och luftföroreningar till avlopp och kemikalier. En miljöinspektör kan även kontrollera livsmedel och miljöfaktorer som påverkar människors hälsa och levnadsvillkor.

Tillsynen är både direkt åtgärdande och långsiktigt förebyggande. Om platsen eller verksamheten inte blir godkänd på ett eller flera områden tar miljöinspektören fram en åtgärdsplan. Verksamheten får en viss tid på sig att åtgärda problemen innan nästa inspektion. Inspektionen kan även inkludera utbildande moment och informationsutbyte för att verksamheten ska ha möjlighet att förebygga miljöproblem och arbeta långsiktigt för att förbättra miljön.

Miljöinspektioner genomförs inte för att orsaka problem för verksamheter. Syftet är att hjälpa platser och verksamheter att följa den rådande lagstiftningen samt hjälpa till att upptäcka eventuella risker och brister i verksamheten. Miljöinspektören ger verksamheten eller privatpersonen information för att kunna åtgärda problem och minimera framtida risker.

Miljöinspektionen följer rådande miljölagstiftning i Sverige. Det inkluderar framför allt miljöbalken, men även livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, lokala förordningar och EU-lagar inom miljöområdet som måste följas.

Ansvaret för miljötillsynen, som regleras enligt miljöbalken, fördelas mellan flera myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Miljöområdet är brett och komplext, vilket kräver samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Oftast är det kommunen som genomför själva tillsynen och miljöinspektörer är ofta kommunalt anställda. Det är också vanligt att länsstyrelserna genomför och ansvarar för tillsynen. Ansvarsfördelningen och överlåtelse av miljötillsynen från länsstyrelse till kommun är möjlig om kommunfullmäktige begär det. Överlåtelse är tillåtet när det möjliggör effektivare tillsyn. När det gäller Försvarsmaktens verksamheter så är det en specifik försvarsinspektör som utövar tillsynen.

 

En tillsynsvägledande myndighet verkar för samordning och samverkan i miljöfrågor. I praktiken innebär det att ge stöd och information för att den som bedriver tillsynsarbetet, som vanligtvis är kommunerna, ska kunna göra det korrekt och effektivt. Tillsynsvägledande myndigheter på statlig nivå ger stöd till länsstyrelserna som i sin tur tillsynsvägleder kommunerna i deras arbete.

Ansvarsområden

Eftersom att miljöområdet är mycket brett finns det flera olika centrala myndigheter som ansvarar för olika tillsynsområden:

 • Naturvårdsverket ansvar för naturtillsyn, miljöfarlig verksamhet (tillsammans med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten), förorenade områden och avfall.
 • Folkhälsomyndigheten ansvarar för hälsoskydd.
 • Havs- och vattenmyndigheten – ansvarar för vattenverksamheter.
 • Kemikalieinspektionen ansvarar för kemikalier.

Tillstånd

Vattenverksamheter samt större miljöfarliga verksamheter måste även ansöka om särskilda tillstånd för att bedrivas. Tillstånden är vanligtvis inte tidsbegränsade, vilket gör det extra viktigt att inspektera verksamheten för att se att teknik och bedrift följer rådande lagstiftning. I tillsynsuppdraget ingår det därför att bedöma om tillståndet fortfarande bör gälla.

Miljöfarlig verksamhet är alla verksamheter som använder mark, byggnader eller anläggningar som kan innebära fara eller störningar för miljö eller människors hälsa. Det finns olika grupper av miljöfarliga verksamheter:

 • Tillståndspliktiga, A-anläggningar, exempelvis flygplatser och oljeraffinaderier, vars tillstånd prövas av mark- och miljödomstolen.
 • Tillståndspliktiga, B-anläggningar, exempelvis större avloppsreningsverk och energianläggningar, vars tillstånd i regel prövas av Länsstyrelsen. Tillsynsansvaret kan enligt miljöbalken överlåtas till kommunen.
 • Anmälningspliktiga, C-anläggningar, exempelvis bensinstationer och sjukhus, vars tillstånd prövas av kommunen. Det är i regel kommunen som ansvarar för det operativa tillsynsansvaret.


När det gäller verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, så kallade U-anläggningar, är det kommunen som ansvarar för det operativa tillsynsansvaret och Länsstyrelsen ansvarar för den regionala tillsynsvägledningen.

Tillsynsvägledningen

Nationell och regional tillsynsvägledning för miljötillsyn kan delas in i tre områden:

 • Samordning och samverkan i miljöfrågor samt tillsyn – Centrala myndigheter, exempelvis Naturvårdsverket eller Folkhälsomyndigheten, ansvarar för information samt anordnar utbildningar och seminarier relaterade till olika ämnen och projekt. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv och enhetlig miljötillsyn i hela landet och minimera lokala och regionala skillnader. Länsstyrelserna bidrar också till samordningen av miljötillsynen genom aktiviteter och information för länets kommuner.

 • Utvärdering av kommunernas miljötillsyn –  Länsstyrelserna ansvarar för att granska kommunernas miljötillsyn och den relevanta centrala myndigheten följer upp och sammanställer ett nationellt resultat av genomförda miljöinspektioner.

 • Stöd och information till kommunerna – Det är främst de centrala myndigheterna som bistår kommunerna i olika sakfrågor relaterade till olika miljöområden, till exempel livsmedel, strålning eller luftföroreningar. Kommunikationen sker vanligtvis via e-post och vägledande texter på myndighetens hemsida. Det förekommer även att representanter från myndigheterna medverkar på seminarier, utbildningar och informationsträffar för kommunens miljöinspektörer.

 

Med andra ord är ansvaret för miljöinspektionen fördelat på flera aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. Tillsammans samverkar de olika aktörerna för att skapa en säker och hälsosam miljö. Själva tillsynen genomförs av en eller flera miljöinspektörer som oftast är anställda av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. I vissa fall är inspektören anställd av länsstyrelsen. Miljöinspektören arbetar i en enhet, det vill säga en grupp, som består av flera inspektörer. Det är vanligt att de olika inspektörerna är specialiserade på olika områden, till exempel strålskydd, avlopp, luftföroreningar, kemikalier eller livsmedel. Enheten genomför miljötillsyn tillsammans eller individuellt och rapporterar till miljö- och hälsoskyddsnämnden som i sin tur har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i kommunen.

Vad är miljöförvaltningen för något?

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet vars uppgift är att se till att kommunen har en frisk, säker och hälsosam miljö både inomhus och utomhus. Miljötillsyn är den huvudsakliga uppgiften hos miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen har många ansvarsområden eftersom att miljö är en bred kategori. Ansvarsområdena inkluderar bland annat vattenfrågor, strålning, luftkvalitet, trafikbuller, mathygien och ventilation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som utses av kommunfullmäktige, ansvarar för miljöförvaltningen.

En miljöinspektör genomför granskningen utifrån rådande miljölagstiftning i Sverige. Miljöområdet är brett och därför är det flera lagar och förordningar som följs, främst miljöbalken (1998:808) och miljötillsynsförordning (2011:13), men även strålskyddslagen, livsmedelslagstiftningen, lokala förordningar samt EU-lagar.

Miljöbalken

Miljöbalken är den viktigaste lagen inom miljöområdet. I lagen återfinns bestämmelser och detaljerad information om miljöfarliga verksamheter. De centrala myndigheternas tillsynsvägledning grundar sig i miljöbalken och sammanfattas i form av rekommendationer för hur miljöbalken kan tillämpas i praktiken. Rekommendationerna, som ofta benämns som allmänna råd, är viktiga vid miljötillsyn eftersom de bland annat beskriver hur miljöfarliga verksamheter ska agera och verka för att skydda människor och miljön.

Miljötillsynsförordning

Miljötillsynsförordning (2011:13) ger vägledning om miljöbalkens regelverk. Det är en detaljerad förordning där det bland annat framgår hur tillsynen fördelas mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna samt bestämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter. I miljötillsynsförordningen finns även definitioner.

Miljötillsyn, som ibland kallas för miljöinspektion, är ett kontrollbesök som genomförs av en miljöinspektör. Inspektionen sker ibland oanmält och på olika tider på dygnet beroende på verksamheten som ska inspekteras. Det förekommer också att verksamheter får ett meddelade från miljöförvaltningen att det är dags för tillsyn. De bokar då ett besök där en miljöinspektör kommer och inspekterar verksamheten. En faktura skickas sedan till verksamheten som inspekterats.

Alla möjliga verksamheter kan granskas, inklusive områden och privatpersoner. Miljöfarliga verksamheter besöks dock oftare för miljötillsyn. Om verksamheten har blivit anmäld kan en miljötillsyn bokas för att inspektera det specifika miljöområdet, exempelvis buller eller ventilation. I en miljöinspektion granskas även tidigare anmärkningar extra noga för att säkerställa att verksamheten åtgärdat dem sedan sist.

Miljötillsyn innebär att miljöinspektören kontrollerar att verksamheten, personen eller platsen följer den rådande miljölagstiftningen. Miljöinspektören kommunicerar med verksamhetsutövaren för att skapa sig en tydlig och rättvis bild av verksamheten. Miljöinspektören kan även ge råd och information om vad som krävs för att uppfylla kraven för att bli godkänd. Verksamhetsutövaren kan inte neka miljöinspektören att genomföra granskningen utan måste samarbeta och delge nödvändig information.

En miljöinspektör är myndighetspersonen som utför miljötillsynen. Det är en viktig och ansvarstagande roll vars uppgift är att säkerställa att verksamheter, platser och personer följer rådande miljölagstiftning. Miljöinspektören är oftast kommunalt anställd, men kan även vara anställd av länsstyrelsen.

Området för miljö är mycket brett och inkluderar bland annat följande:

 • Buller och höga ljudnivåer
 • Luftkvalitet & ventilation
 • Vatten, hav & avlopp
 • Kemikalier
 • Fukt, mögel & temperatur
 • Livsmedel och hygien
 • Skadedjur
 • Strålning, radon och elektromagnetiska fält

En miljöinspektör är ofta specialiserad på en eller flera av ovanstående områden, men kan också arbeta med samtliga. Oavsett specialisering utför miljöinspektören tillsyn samt planering, kontroll och uppföljning. Inspektören har också en rådgivande roll och ger information om miljöskydd. Miljöinspektörer deltar även vid större planeringar på lokal, regional och nationell nivå, exempelvis vid nybyggnationer eller naturområden.

Lagstiftning och förordningar

Vad gör en miljöinspektör?

En miljöinspektör kontrollerar att verksamheter följer miljölagstiftningen och bidrar på så sätt till en bättre, säkrare och hälsosammare miljö för människor, djur och natur. Inspektören säkerställer genom tillsyn att verksamheter, platser och privatpersoner följer miljöbalken samt andra lagar och förordningar som berör människors hälsa.

Miljöinspektörens arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

 • Besöka miljöfarliga verksamheter och andra verksamheter och platser för att säkerställa att de följer rådande miljölagstiftning.
 • Ge råd och information till verksamhetsutövare så att de kan förebygga och åtgärda problem.
 • Mäta, göra provtagningar, undersöka, dokumentera eller på annat sätt kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs.
 • Rapportera från tillsynen samt analysera resultatet.
 • Besluta om åtgärder och uppföljningsplan för verksamheten eller platsen.
 • Granska bygglovsritningar och detaljplaner för bostäder och andra anläggningar
 • Rådgivande roll i kommunens samhällsplanering, exempelvis för att bevara naturområden. Miljöinspektören deltar ofta i kommunens planering av hur vägar ska dras för att inte förstöra viktiga naturområden.
 • Hantering och uppföljning av anmälningar som kommer in gällande exempelvis kemikalier, bullernivå, kvalitet på dricksvatten, föroreningar och avlopp.

En miljöinspektör arbetar både inne på kontor och ute på fält.  Det är ett varierat arbete som innebär arbetsuppgifter på många olika platser. De flesta miljöinspektörer är anställda på kommunens miljökontor, men det finns även inspektörer på regional och nationell nivå.

En miljöinspektör arbetar oftast dagtid under ordinarie arbetstider, men avvikande arbetstider förekommer också eftersom att vissa tillsynskontroller endast kan ske vid särskilda tider på dygnet.

Om du vill arbeta som miljöinspektör behöver du en högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning, företrädesvis inom miljö. Även juridisk kunskap är mycket meriterande. Rollen har stort fokus på juridik och förvaltning.

UTBILDNING

För att arbeta som miljöinspektör krävs det att du har en högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning. Det är särskilt meriterande om du har studerat miljö, hälsoskydd eller liknande. Det finns en särskild miljö- och hälsoskyddsutbildning på kandidat- och masternivå samt en kandidatutbildning i miljövetenskap som passar särskilt väl för personer som vill arbeta som miljöinspektör. Det går även att läsa masterprogrammet som en påbyggnadskurs eftersom det är en tvärvetenskaplig utbildning. Det finns många andra påbyggnadsutbildningar inom miljö- och hälsoskydd för personer som vill specialisera sig inom ett visst område. Akademiska utbildningar inom bland annat kemi, farmakologi, biologi och miljövård är passande. Grundläggande kurser i juridik, framför allt miljörätt, är mycket viktiga i rollen som miljöinspektör.

 

Naturvetenskapsprogrammet är det bästa gymnasieprogrammet för personer som önskar att arbeta som miljöinspektör eftersom att det ger en grund för de flesta högskoleutbildningar som passar för tjänsten.

ÖVRIGA KRAV

För att få anställning som miljöinspektör är B-körkort nästan alltid ett krav eftersom rollen som innebär många resor för att besöka verksamheter.

För att arbeta som miljöinspektör krävs det att du har vissa personliga egenskaper eftersom det är ett yrke med stort ansvar. Du bör bland annat ha följande egenskaper:

 • God kommunikatör
 • Självständig
 • Strukturerad och metodisk
 • Noggrann
 • Ansvarstagande
 • Duktig på att samarbeta och ingå i en grupp
 • Lyhörd
 • Förmåga att ge konstruktiv kritik
 • Social
 • Stresstålig
 • Intresserad av miljö
 • Vill göra skillnad i samhället

Om dessa egenskaper stämmer in på dig så kan miljöinspektör vara ett passande yrke för dig!

VILL DU VETA MER OM EN KäRRIAR INOM OMRåDET? I behov av pålitliga konsulter?

Varmt välkommen att kontakta oss på Public People. Vi anlitar Hälso- och miljöinspektorer och brinner för offentlig sektor.