Public People

Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ

GEMENSAMT ARBETSMILJÖANSVAR

Public People har tillsammans med kunden ett delat ansvar för att du som anställd inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

Under din anställning är Public People arbetsgivare, medan kunden är arbetsledare, som ska se till att du som inhyrd arbetstagare inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall och vidta de skyddsåtgärder som behövs i arbetet. Kunden ska erbjuda dig nödvändig arbetsutrustning, introduktion och arbetsledning samt en kontorsplats, när arbetet utförs på plats. Public People ansvarar för att stämma av och kontrollera att arbetsmiljön hos kunden är god och kommer även att ha löpande avstämningar med dig, för att säkerställa trivsel och att arbetet kan utföras med rätt förutsättningar. 

Som uthyrd kommer du i kontakt med många olika typer av kunder. Dessa har olika krav på sig att följa de lagstadgade skyddsföreskrifter som finns för arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Dessa skyddsföreskrifter gäller både för dig som inhyrd och för kundens anställda. Det innebär att du som uthyrd skall följa dessa och använda den skyddsutrustning som arbetet kräver.

Det är viktigt att du omgående kontaktar din konsultchef vid:

  • Olyckor i arbetet (arbetsskada)
  • Situationer i arbetet som skulle kunna ha resulterat i olycka (tillbud)
  • Arbetsmiljö som verkar fel eller direkt farlig


Du och ansvarig chef gör sedan en arbetsskadeanmälan eller tillbudsanmälan tillsammans.

Vid allvarliga olyckor eller i situationer där en allvarlig skada hade kunnat uppstå är det extra viktigt att kontakta din konsultchef omgående. Exempelvis om många skadas samtidigt eller något sker som skulle kunna ha orsakat dödsfall eller krävt akutvård (benbrott, omfattande kyl/brännskada, svår blödning, skada på inre organ, nervskador). Vid sådana situationer har Public People skyldighet att anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket, helst inom 24 timmar.

FYSISK ARBETSMILJÖ

Möjligheten att röra på kroppen och att återhämta sig i arbetet är viktig för att undvika besvär.
Många arbetsuppgifter inom Public Peoples regi utförs idag sittande, till exempel vid dator- och bildskärmsarbete.

Vid stillasittande är de större muskelgrupperna i kroppen inaktiva och energiomsättningen är låg. Långvarigt stillasittande har visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma, några former av cancer samt att dö i förtid. Risken minskar dock om man är fysiskt aktiv i övrigt. Även rörelseorganen, det vill säga muskler, senor, skelett, brosk, ledband och nerver, påverkas av långvarigt sittande. Muskler och leder behöver användas regelbundet för att behålla styrka och rörlighet. En lagom stor belastning är alltså nödvändig för hälsa och välmående.

Det är därför viktigt att om du arbetar sittande har en bekväm arbetsposition. Stolen ska kunna justeras på ett enkelt sätt. Arbetshöjd och räckområde ska vara anpassade till arbetsuppgift och individ och armarna ska kunna avlastas.

Det ska också vara möjligt att bryta stillasittandet. En viktig åtgärd om man sitter längre stunder är att undersöka om några arbetsuppgifter kan utföras stående. Går det att byta en del av stillasittandet mot fysisk aktivitet är det ännu bättre. Försök därför att variera dina arbetsuppgifter så att du både sitter och står, samt lägger in viktiga pauser i ditt arbete.

##GRAFIK KNAPP FRAN WIKI
Mer info om stillasittande arbete hittar du på nedanstående länk: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning—ergonomi/sittande-staende-och-gaende-arbete/

 

BILDSKÄRMSGLASÖGON

Att arbeta vid bildskärm är synkrävande. Bildskärmsarbete kan leda till ögonbesvär som sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Många får också huvudvärk och nackbesvär av att spänna sig och kisa. Därför hör syn och ergonomi ihop. En bra arbetsställning, en flimmerfri skärm med bra kontrast och goda ljusförhållanden kan förbättra mycket för den som arbetar vid bildskärm.

Tänk på att:

  • sitt eller stå 60-80 cm från skärmen
  • den översta textraden på skärmen ska vara omkring15-20 cm under ögonhöjd
  • se till att undvika störande reflexer i bildskärmen som gör att du sträcker och spänner dig


Många gånger är det dock ett synfel som gör att man får besvär. Då kan bildskärmsglasögon vara en lösning på problemet. Det är vanliga glasögon som är speciellt utprovade och anpassade för att fungera optimalt när man arbetar vid datorn. Tidigare kallades de terminalglasögon.

Om en synundersökning skulle visa att du behöver anpassade bildskärmsglasögon för bildskärmsarbete, har du rätt till sådana enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Public People bekostar synundersökning för bildskärmsglasögon, om du arbetar mer än en timme om dagen framför bildskärm. Om du tror att du har behov av bildskärmsglasögon kontaktar du din konsultchef. Väljer du en dyrare båge än standardsortimentet betalar du mellanskillnaden. Du registrerar utlägget som vanligt i Setly, samt bifogar kvittot.

FRISKVÅRD

Public People ser medarbetarens hälsa som en viktig resurs i arbetet och vill därför stimulera en god hälsa för individen. Att stimulera till friskvård är ett sätt för arbetsgivaren att underlätta för varje medarbetare att ta ett aktivt ansvar för sin egen hälsa. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en frisk, framgångsrik och attraktiv organisation. Hälsa är både en individuell och en strategisk fråga.

Varje individ är ytterst ansvarig för sin egen hälsa. Alla medarbetare ska känna till vad som påverkar den egna hälsan och utifrån detta göra medvetna val. Public People vill stimulera ansvarstagandet för medarbetarnas egen hälsa genom att stödja och ge förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna ha en så god hälsa som möjligt. Förebyggande och tidiga åtgärder kan vara avgörande för att undvika framtida ohälsa med sjukskrivning som följd och friskvårdsarbetet ses som en viktig del i det befintliga arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vill arbetsgivaren exempelvis uppmuntra till friskvård genom subventionering av friskvård för våra medarbetare.

Public People bidrar med 2400 kr per kalenderår för aktiviteter enligt Skatteverkets riktlinjer vad gäller skattefri motion. Friskvårdsbidraget utgår till samtliga månadsanställda medarbetare efter uppvisat kvitto. För medarbetare med tidsbegränsad anställning och deltidsanställning gäller bidraget i proportion till anställningstiden med 1/12 för varje anställningsmånad under aktuellt kalenderår, samt arbetstid med motsvarande andel av friskvårdsbidraget som aktuell sysselsättningsgrad. Friskvårdbidraget kan användas för aktiviteter enligt Skatteverkets riktlinjer vad gäller skattefri motion (t.ex. gym, yoga, gympa, massage, simning, tennis, fotvård etc.) 

För att få ersättning genom friskvårdsbidraget lägger du in ”ett nytt Utlägg” i Setly där du anger kategorin ”Friskvård” och bifogar aktuellt kvitto.

### LANK KNAPP FOR NERLADDNING AV VAR FRISKVÅRDSPOLICY (länk)

TA HAND OM DIG!

Table of Contents