Public People

POLICYS & RIKTLINJER

POLICYS, RIKTLINJER OCH CODE OF CONDUCT

Public People vill vara en ansvarsfull arbetsgivare och samarbetspartner. Vi är måna om att agera som ett pålitligt och hederligt företag som lever upp till sina åtaganden. Public People har därför en uttalad Code of Conduct som berör miljö, arbetsmiljö och diskriminering. Public Peolpe följer de lagar, förordningar och regler som finns. I de områden där vi har inflytande ska vi sträva efter att se till att även våra leverantörer, underleverantörer och övriga partners följer vår Code of Conduct.

 Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling

Public People skall i enlighet med Diskrimineringslagen främja alla anställdas lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Public People skall tillsammans med arbetstagare verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor som är att betrakta som lika eller likvärdigt samt främja lika möjligheter till löneutveckling för samtliga anställda.

Enligt Diskrimineringslagen får ingen anställd diskriminera/diskrimineras på följande grunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionshinder
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Det är viktigt att du iakttar lagens skrivelser och bemöter alla dina medmänniskor, oavsett om de är anställda hos Public People eller hos kund, samt övriga individer du möter i ditt arbete med respekt och ett gott bemötande. Du har också en skyldighet att rapportera till Public People om du upplever att du blir diskriminerad/instrueras att diskriminera eller upplever att någon i din arbetsmiljö blir diskriminerad.

 Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling

Public People accepterar inte att våra anställda utsätts för någon form av kränkande särbehandling vare sig inom organisationen eller ute på våra kunders arbetsplatser. Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Vid kränkande särbehandling eller misstanke om detsamma, uppmanas medarbetaren att kontakta sin konsultchef.

 Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier accepteras inte på någon arbetsplats inom Public People eller i någon arbetssituation såväl utanför den egna arbetsplatsen som ute hos kunden. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier. 

Utgångspunkten vid misstanke om sexuella trakasserier: 

 • Det är den utsatte som själv avgör om handlingen är ovälkommen
 • Det är aldrig den trakasserade som orsakar trakasserierna
 • Ett nej skall alltid respekteras som ett nej

Om du själv känner att du blir eller om du misstänker att någon annan utsätts för sexuella trakasserier ska du omedelbart kontakta din konsultchef.

 Resor i tjänsten

Resor i tjänsten

Alla medarbetare hos Public People skall:

 • följa de lagar och regler som finns för trafikanter, exempelvis hastighetsbegränsningar och inte köra drog- eller alkoholpåverkade 
 • använda handsfree vid eventuella telefonsamtal
 • rapportera alla tillbud och olyckor till närmaste chef

 Resor i tjänsten

DOWNLOADS PDFS
(minibilder och lankar till) 

Public Peoples Miljöpolicy

 Public Peoples Kvalitetspolicy

 Public Peoples Friskvårdspolicy

   

+ CTA under